Blog

Faktura bez VAT. Czym się wyróżnia?

03.08.2022

Faktura jest to najpowszechniejsza forma udokumentowania transakcji pośredniczących ze sobą stron. W obrocie gospodarczym wyróżniamy kilka typów faktur, natomiast najczęściej możemy spotkać się z fakturą VAT. Jest to dokument wystawiany przez podatników VAT o ściśle określonych w ustawie o VAT (art. 106e ust. 1) elementach składowych. Faktura VAT powinna zawierać informację m.in. o stronach uczestniczących w transakcji, jej przedmiocie, wartości podatku VAT naliczonego oraz terminie rozliczeń.

Faktura bez VAT – kogo obowiązuje?

Faktura bez VAT jest kolejną dostępną formą dokumentowania transakcji, natomiast jedynie podatnicy zwolnieni z podatku VAT mogą z niej skorzystać. Zwolnienie z podatku VAT przysługuje podmiotom, które spełniają poniższe warunki:

 • wartość osiągniętych przychodów ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 200 tys. złotych tzw. zwolnienie podmiotowe. Zwolnienie nie przysługuje wszystkim podmiotom, których sprzedaż nie przekroczyła określonego limitu. Przywilej ten nie dotyczy jednostek, których działalność polega na sprzedaży towarów lub usług zawartych w art. 106e ust. 1. Wyróżnia się wśród nich m.in.:
  • usługi prawnicze, doradcze, jubilerskie,
  • sprzedaż wysyłkową produktów elektronicznych lub preparatów kosmetycznych,
  • sprzedaż terenów budowlanych oraz nowych środków transportowych.
 • podmioty świadczą usługi, które w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT są wymienione jako zwolnione opodatkowaniem podatkiem VAT tzw. zwolnienie przedmiotowe. Należą do nich świadczenia, takie jak:
  • usługi medyczne,
  • usługi edukacyjne,
  • usługi finansowe.

Wystawianie faktur a zwolnienie z podatku VAT

Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy o VAT podmiot świadczący usługi zwolnione z podatku VAT nie jest zobowiązany do wystawiania faktury. Podatnik może wystawić fakturę, natomiast nie jest to obowiązkowe. Faktura bez VAT powinna być wystawiona do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu sprzedaży. Wyjątek stanowi, jeśli nabywca danego towaru bądź usługi zażąda od sprzedającego udokumentowania zawartej transakcji – wtedy podmiot musi wystawić fakturę bez VAT. Nabywca powinien poinformować sprzedającego o dostarczeniu przez niego faktury w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Jak wygląda faktura bez VAT?

Faktura bez VAT powinna zawierać elementy, takie jak:

 • „numer i datę wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi oraz kwotę należności ogółem,
 • podstawę prawną zwolnienia z VAT.”

Elementem wyróżniającym fakturę bez VAT jest adnotacja o podstawie prawnej zwolnienia z VAT. Natomiast nie wszystkie podmioty zwolnione z podatku VAT są zobowiązane do umieszczania tej informacji na wystawianej fakturze. Zwolnieni z niej są m.in.:

 • podmioty tzw. zwolnieni podmiotowo,
 • podmioty świadczące usługi finansowe.

Autor: Natalia Piotrak, Młodsza Księgowa w MDDP Outsourcing.

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 ze zm.)