Blog

Faktura w złotych czy w walucie obcej?

10.12.2014
Faktura w złotych czy w walucie obcej

Obowiązujące przepisy  nie  zabraniają  polskim   przedsiębiorcom   wystawiania  faktur w   walucie  obcej, w tym dla kontrahentów krajowych. Możliwość ta jest powszechnie wykorzystywana przez firmy, również będące podatnikami VAT.

Ustawa o  VAT nie  reguluje  bezpośrednio kwestii wystawiania  faktur VAT w walucie obcej.  Tym niemniej, kwota podatku od towarów i usług musi być wyrażona w złotych polskich.

Zasady przeliczania na złote kwot wyrażonych w walutach reguluje art. 31a ustawy o VAT. Przeliczenia dokonuje się według kursu średniego waluty  ogłoszonego  przez  NBP  na  ostatni  dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, którym jest zazwyczaj dzień wykonania usługi lub dokonania dostawy towaru. W przypadku, gdy faktura jest wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego, przeliczenia dokonuje się według kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. 

Przykładowo, strony zawarły umowę sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego za kwotę 1 mln euro. Nieruchomość została wydana kupującemu w dniu podpisania aktu notarialnego. W tym samym dniu sprzedający wystawił fakturę VAT. Dla potrzeb podatku VAT kwota naliczonego podatku w wysokości 230 tys. euro została przeliczona na złote kursem z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, gdyż  w tym przypadku moment powstania obowiązku podatkowego jest zbieżny z dniem wystawienia faktury.

W praktyce  gospodarczej  spotyka  się  również  często umowy które przewidują ustalanie należności  w  złotych, ale  w  odniesieniu do innej waluty. Przykładowo,  czynsze  najmu  lokali  często  są określane  jako  równowartość  w  złotych  określonej ilości waluty. Strony określają również kurs po jakim waluta  ma   zostać  przeliczona,  nie  zawsze  zbieżnie  z  postanowieniami  ustawy o VAT. Powstaje pytanie, czy do przeliczenia kwoty VAT należy zastosować kurs przewidziany przez ustawę, czy kurs wynikający z umowy?

Przykładowo, strony zawarły umowę najmu lokalu. Czynsz netto jest równowartością w złotych polskich  kwoty 10 000 euro po kursie  z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który czynsz  jest  należny.  Wynajmujący  wystawił  fakturę  10-go dnia miesiąca, przeliczając kwotę netto kursem z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedniego.

W tym wypadku należy uznać, że nie ma konieczności  przeliczania kwoty VAT po kursie z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego, bowiem kwota netto jest w rzeczywistości określona w złotych polskich, zgodnie z brzmieniem umowy.

Anna Drzyzga
MDDP Outsourcing Katowice

Zobacz więcej:

Nota korygująca do faktury