Blog

Import usług - VAT 2017, nowe zasady rozliczania

05.07.2017
Audyt e-sprawozdania finansowego

Zgodnie z ustawą o VAT, od 1 stycznia 2017 w życie weszły zmiany w ujmowaniu faktur dokumentujących:

  • import usług,
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
  • świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  • dostawę towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca.

Zmiany w VAT – rozliczanie importu usług

Chcąc uniknąć zaległości podatkowych, podatnik powinien pilnować terminów rozliczania faktur za powyższe usługi. Rozliczenie podatku należnego pozostaje bez zmian – w chwili wykonania usługi. Ustawodawca zmienił sposób rozliczenia podatku naliczonego dotyczącego usług z wcześniejszych okresów.

Poniższy artykuł dotyczy rozliczenia importu usług po 1 stycznia 2017. W wypadku tych transakcji trzeba pamiętać o spełnieniu warunku z art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT. Zgodnie z nim, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego pod warunkiem, że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

Nie może tego dokonać później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych usług powstał obowiązek podatkowy. Jeśli upłynie ten okres, odliczenie podatku naliczonego może nastąpić w deklaracji za okres rozliczeniowy w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej. Warunkiem jest dokonanie do tego czasu korekty deklaracji z wykazaną kwota podatku należnego w chwili wykonania usługi.

Przykład 1

Usługa rozliczana na zasadzie importu usług została wykonana w marcu 2017 r. Podatnik otrzymał fakturę w czerwcu 2017. Jeżeli do 30 czerwca 2017 podatnik wykaże VAT należny w korekcie deklaracji za marzec, ma prawo również do rozliczenia podatku naliczonego w deklaracji za marzec 2017. Korekta jest neutralna podatkowo – nie powstają zaległości do Urzędu Skarbowego.

Przykład 2

Usługa rozliczana na zasadzie importu usług została wykonana w marcu 2017 r. Podatnik otrzymał fakturę w lipcu 2017. Obowiązek rozliczenia VAT-u należnego powstaje w marcu 2017, natomiast prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w deklaracji bieżącej. Podatek naliczony może wykazać w deklaracji za czerwiec składanej 25 lipca 2017, pod warunkiem, że do momentu upływu terminu złożenia deklaracji skoryguje również podatek należny. Po dokonaniu korekty za marzec 2017, podatnik musi dopłacić różnicę VAT wraz z odsetkami.

Jeśli podatnik otrzyma fakturę za usługi objęte wymienionymi powodami opodatkowania za okres sprzed 1 stycznia 2017, rozlicza transakcję zgodnie z wcześniejszymi przepisami. Pomimo upływu trzech miesięcy liczonych od końca okresu, którego usługi dotyczą, w korekcie deklaracji podatnik wykazuje VAT należny oraz naliczony w tej samej kwocie, stosując przepisy ustawy o VAT obowiązujące na moment powstania obowiązku podatkowego.