Blog

Jak odliczać stratę w podatkach od osób fizycznych

28.10.2021
Kalkulator Polskiego Ładu

Zdarzają się sytuacje, kiedy uzyskane w firmie przychody są niższe od kosztów ich uzyskania, czyli firma ponosi stratę. Jeżeli w latach poprzednich przedsiębiorstwo poniosło stratę, ma prawo odliczyć ją od dochodu uzyskanego w przyszłości.

Możliwości odliczenia straty

Jak zostało już wspomniane strata jest to nadwyżka kosztów nad przychodami. Można ją odliczyć od dochodu z tego samego źródła, uzyskanego w przyszłości co pozwoli podatnikowi na zmniejszenie kwoty podatku do zapłaty.

Podatnik ma następujące możliwości odliczenia straty:

  • obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
  • obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Jeśli w danym roku podatnik nie ma dochodu- nie może odliczyć straty. Gdyby w kolejnych pięciu latach podatkowych podatnik nie osiągnął dochodu, wówczas traci możliwość odliczenia straty.

Powyższe zasady mają zastosowanie do strat powstałych po dniu 31.12.2018 r. Oznacza to, że dopiero w rozliczeniu rocznym za 2020 rok, podatnik który wykazał stratę w roku 2019, mógł ją rozliczyć jednorazowo, według nowych zasad. Jest to możliwe o ile podatnik osiągnie wystarczający dochód, pozwalający na zmniejszenie podstawy opodatkowania o pełną kwotę straty z 2019 roku.

Natomiast straty za lata wcześniejsze, czyli powstałe przed 2019 rokiem są rozliczane nadal na starych zasadach tj. według przepisów obowiązujących do 31.12.2018 roku. Oznacza to, że podatnicy mogą obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Zasady powyższe nie dotyczą strat:

  • z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów;
  • z odpłatnego zbycia rzeczy;
  • z odpłatnego zbycia walut wirtualnych;
  • z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30 da;
  • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego;
  • z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli przez okres pięciu następnych lat podatkowych dochód nie będzie ustalany na podstawie ksiąg podatkowych: księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Kiedy podatnik może odliczyć stratę

Podatnik ma prawo zdecydować, kiedy w ciągu tych pięciu lat odliczy stratę i w jakiej wysokości.

Należy pamiętać iż, aby odliczyć stratę za lata ubiegłe, nie trzeba czekać do momentu złożenia zeznania rocznego. Można odliczyć ją w trakcie roku podatkowego przy ustalaniu kwoty zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli w rozliczeniu rocznym okaże się, że za cały rok podatnik poniósł jednak stratę, nie straci kwoty straty, którą „zaliczkowo” odliczył w ciągu roku. Kwotę tę będzie mógł odliczyć w kolejnych latach.

Jeśli podatnik zamknie lub zawiesi firmę, a następnie ją otworzy, to zachowa prawo do rozliczenia straty z ubiegłych poprzednich lat na takich samych zasadach, jakie miałby, gdyby nie zamykał działalności. Pięcioletni okres na rozliczenie poniesionej straty uwzględnia okres, kiedy działalność była zawieszona lub zamknięta.

Strata rozliczana jest wyłącznie w ramach danego źródła przychodów. Jeśli podatnik posiada kilka źródeł uzyskania przychodów, i z jednego z nich uzyska dochód, a z drugiego stratę, to kwot tych nie może łączyć ze sobą.

Autor: Agnieszka Bojar, Manager obszaru Księgowości w MDDP Outsourcing.