Blog

Jak prawidłowo ująć import usług w księgach rachunkowych (Gazeta Prawna 17 września 2012)

08.10.2012
Jak prawidłowo ująć import usług w księgach rachunkowych (Gazeta Prawna 17 września 2012)

Spółka otrzymała fakturę za usługi marketingowe od kontrahenta francuskiego. Jak prawidłowo ująć import usług w księgach rachunkowych?

Import usług polega na odwrotnym opodatkowaniu, czyli opodatkowaniu nabycia usług przez ich nabywcę.

Według zasady ogólnej miejscem świadczenia jest miejsce, w którym nabywca (usługobiorca) posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności.

Obowiązek podatkowy powstaje w momencie wykonania usługi, niezależnie od daty wystawienia faktury przez usługodawcę, czy od daty wystawienia faktury wewnętrznej przez usługobiorcę, z tym że:

  • w usługi, dla których, w związku z ich świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności,
  • w usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności, uznaje się za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tych usług.

Dodatkowo jeśli przed wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania zapłaty w tej części.

Od reguły ogólnej dotyczącej miejsca świadczenia także występują wyjątki. Dotyczą one w szczególności usług świadczonych na rzecz niepodatników lub na cele osobiste podatnika, w tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje w miejscu, w którym usługodawca posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności. W przypadku usług związanych z nieruchomościami miejscem świadczenia jest kraj położenia nieruchomości. Miejscem świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu jest miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy.

Import usług powinien zostać udokumentowany poprzez wystawienie faktury wewnętrznej, na podstawie której wykazywany jest podatek VAT należny oraz która uprawnia podatnika do odliczenia VAT naliczonego, jeśli podatnik posiada prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

PRZYKŁAD

Alfa Sp. z.o.o. otrzymała fakturę za jednorazową usługę marketingową od swojego francuskiego kontrahenta (podatnika VAT) wystawioną w dniu 31 lipca 2012 r. w kwocie 1000 euro (przeliczenie po kursie z 30 lipca 2012 r. 4,411 zł). Na podstawie otrzymanej faktury spółka wystawiła fakturę wewnętrzną, w której wykazała VAT należny w kwocie 1 014,53 złote (23 proc. x 4 411 zł). Spółka ma prawo do pomniejszenia VAT należnego o VAT naliczony.

Ewidencja może wyglądać w sposób następujący:

  1. Zaksięgowanie faktury zagranicznej 4 411 zł: strona Wn konta 402 – Usługi obce, strona Ma konta 202 – Rozrachunki z dostawcami,
  2. Zaksięgowanie faktury wewnętrznej– 1 014,53 zł: strona Wn konta 225 – Rozliczenie VAT naliczonego , strona Ma konta 224 – Rozliczenie VAT należnego.

W analityce mogą zostać wydzielone konta VAT należnego i VAT naliczonego dotyczącego importu usług.
Odpowiednie zapisy powinny zostać dokonane w rejestrach VAT.

Marcin Jeremicz
MDDP Outsourcing

Agata Regulska
MDDP Outsourcing w Warszawie

Podstawa prawna
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).