Blog

Jak rozliczać działalność non-profit?

11.01.2018
Jak rozliczać działalność non-profit

Organizacje non-profit to organizacje działające w trzecim sektorze, których celem nie jest osiągnięcie zysku. Określane są również jako organizacje pozarządowe, wolontariackie czy też w skrócie zapożyczonym z języka angielskiego – jako organizacje ngo. Są to przede wszystkim fundacje, stowarzyszenia, kluby czy spółdzielnie. Sposób rozliczania tychże organizacji zależy przede wszystkim od tego, czy prowadzą one działalność gospodarczą czy statutową.

Księgowość w organizacjach ngo

W organizacjach ngo prowadzących działalność statutową ewidencja księgowa opiera się na księgowości uproszczonej, czyli prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów. Tego typu organizacje non-profit mają obowiązek również sporządzać sprawozdanie finansowe, na które składa się bilans, rachunek wyniku i informacja dodatkowa. Z kolei fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą działalność gospodarczą, zobligowane są do sporządzania księgowości pełnej – rejestrowania w księgach rachunkowych wszystkich transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Księgi składają się z dziennika, księgi głównej, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg analitycznych, a także z wykazu aktywów i pasywów. Organizacje prowadzące działalność również mają obowiązek prowadzenia sprawozdania finansowego, ale w ich przypadku jest ono zdecydowanie bardziej rozbudowane. Ponadto oba typy organizacji zobligowane są do opracowania polityki rachunkowości, według której prowadzi się księgowość, i która zawiera plan kont.

Warto współpracować z biurem księgowym

Specyfika księgowości dla fundacji wymaga rozległej wiedzy dotyczącej rachunkowości, ponieważ organizacje tego typu dokonują operacji finansowych na wielu płaszczyznach. Dlatego bezpiecznym rozwiązaniem jest skorzystanie z outsourcingu ewidencji w naszym biurze księgowym – jako specjalistyczna firma zapewnimy pełną obsługę oraz doradztwo.