Blog

Jakie są obowiązki związane ze sprawozdaniem finansowym?

05.11.2013
W jaki sposób działa konto „Rozliczenie zakupu materiałów"

Jakie są obowiązki związane ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień poprzedzający dzień postawienia spółki w stan likwidacji?

W artykule z 21 stycznia 2013 r. pt. „Jak zamykać i otwierać księgi rachunkowe w przypadku likwidacji spółki” omówiono m.in. obowiązek zamykania ksiąg rachunkowych w związku z postawieniem spółki w stan likwidacji oraz wiążącą się z tym konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego (na dzień poprzedzający dzień postawienia spółki w stan likwidacji).

Czy z tak sporządzonym sprawozdaniem finansowym wiążą się podobne obowiązki, co w przypadku tradycyjnego rocznego sprawozdania? Chodzi m.in. o przesłanie do urzędu skarbowego, a także przesłanie odpisu uchwały zatwierdzającej sprawozdanie do urzędu skarbowego? Czy w związku z opisanym obowiązkiem zamknięcia ksiąg rachunkowych spółka musi złożyć zeznanie podatkowe CIT-8?

Sporządzenie sprawozdania finansowego

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości spółka, co do której podjęto decyzją o postawieniu jej w stan likwidacji, jest zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający zaistnienie tego zdarzenia. Na ten dzień należy również sporządzić sprawozdanie finansowe, uwzględniając specyficzne wymagania ustawy dotyczące wyceny i prezentacji, które zostały nałożone na spółki znajdujące się w trakcie procesu likwidacji.

Ustawa o rachunkowości wskazuje, że kierownik jednostki musi zapewnić sporządzenie sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawić je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Przepis ten stosuje się również do sprawozdań finansowych sporządzanych na dzień poprzedzający dzień postawienia spółki w stan likwidacji.

W przypadku spółek postawionych w stan likwidacji za kierownika jednostki uważa się osobę wyznaczoną na jej likwidatora. Oznacza to, że sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień poprzedzający postawienie spółki w stan likwidacji likwidator powinien przedłożyć zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia. Potwierdzają to także przepisy kodeksu spółek handlowych. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku do chodowym od osób prawnych nakazuje podatnikom zobowiązanym do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazanie tego dokumentu do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia.

Spółka postawiona w stan likwidacji zachowuje osobowość prawną, a więc jest podatnikiem, i przepisy dotyczące sprawozdań finansowych dotyczą również jednostek w takiej sytuacji. Jako podatnik spółka postawiona w stan likwidacji powinna złożyć urzędowi skarbowemu zeznanie o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym.

Jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Oznacza to, że spółki w likwidacji, które zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości sporządzają sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający postawienie w stan likwidacji, muszą złożyć do właściwego urzędu skarbowego rozliczenie CIT-8 za okres kończący się w przeddzień postawienia w stan likwidacji.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152. poz. 1223 z późn. zm).
Ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm).
Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74,
poz. 397 z późn. zm.).

Magdalena Kraszewska-Szuba
Ekspert w MDDP Outsourcing w Warszawie