Blog

Jakie są rodzaje leasingu?

12.11.2015

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje umów leasingu: operacyjny i finansowy.

W leasingu finansowym przedmiot leasingu stanowi składnik majątku korzystającego i jest przez niego amortyzowany, natomiast w leasingu operacyjnym pozostaje w ewidencji leasingodawcy, który go amortyzuje.

Najczęściej stosowana jest umowa leasingu operacyjnego, bowiem to właśnie ten rodzaj leasingu przynosi największe korzyści podatkowe. Firma leasingowa nabywa i przekazuje korzystającemu maszynę czy urządzenie. Leasingobiorca otrzymuje co miesiąc fakturę VAT obejmującą wszystkie koszty leasingu, od której odlicza VAT, a wartość netto wrzuca w koszty.

Nieco inaczej jest tylko w przypadku samochodów osobowych: tutaj przedsiębiorca może odliczyć cały VAT tylko pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu z której wynika, że samochód jest użytkowany wyłącznie do celów służbowych. Jeżeli ewidencja nie jest prowadzona, przysługuje odliczenie VAT w wysokości 50%.

Pamiętać należy, że o klasyfikacji do danego rodzaju leasingu nie decyduje nazwa umowy, a jej postanowienia. Żeby leasing mógł być uznany za leasing operacyjny, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  • umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony, nie krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji dla danego rodzaju środków trwałych,
  • suma opłat musi być równa co najmniej wartości początkowej środka trwałego.

Przykładowo, jeżeli chodzi o wyleasingowanie urządzenia o wartości początkowej 50 tys. PLN, umowa musi trwać 2 lata (normatywny czas amortyzacji: 5 lat x 40%), a suma opłat (opłata manipulacyjna, opłata wstępna, czynsz zerowy, czynsz inicjalny, bieżące opłaty leasingowe oraz cena wykupu) musi wynieść co najmniej 50 tys. PLN. Do sumy opłat nie wliczamy opłat za dodatkowe świadczenia, jeżeli są wyodrębnione z opłat bieżących, podatków, o ile obowiązek ich zapłaty ciąży na korzystającym, składek na ubezpieczenie przedmiotu leasingu jeżeli są wyodrębnione z opłat bieżących oraz kaucji.

Nadmienić należy, że podmioty prowadzące pełne księgi obowiązują również postanowienia ustawy o rachunkowości, która zawiera własną definicję leasingu operacyjnego, znacznie bardziej restrykcyjną. Dlatego też ta sama umowa dla celów podatkowych może być traktowana jak leasing operacyjny, podczas gdy w księgach rachunkowych będzie musiała być ujęta jako leasing finansowy.

Podsumowując:

  • Rodzaj leasingu określamy analizując treść umowy, nie jej nazwę
  • Największe korzyści podatkowe przynosi leasing operacyjny
  • Ta sama umowa może być odmiennie klasyfikowana pod względem podatkowym i rachunkowym

Anna Drzyzga
Biuro rachunkowe MDDP Outsourcing Katowice