Blog

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

08.03.2021
wszystko o sprawozdaniach finansowych

Osoby, które uzyskują przychód z umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług czy umowy o dzieło z tytułu określonego w Tarczy antykryzysowej 6.0, mogą skorzystać z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego.

Kto może ubiegać się o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe?

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe może otrzymać osoba uzyskująca przychód z umowy cywilnoprawnej (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło) z tytułu:

 • działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audio-wizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
 • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
 • działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
 • usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
  • w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
  • przez przewodników muzeów.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Aby uzyskać środki należy spełnić założone warunki. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje osobom, które:

 • uzyskują przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r. z powyżej wymienionego tytułu,
 • nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,
 • przychód z umowy cywilnoprawnej z ww. tytułu uzyskany w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Jaka jest wysokość świadczenia i w jaki sposób następuje wypłata?

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe może wynieść 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł, to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Świadczenie postojowe jest wypłacane na rachunek bankowy podany we wniosku.

Jak i kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek (RSP-CD6) można złożyć wyłącznie elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wnioski o świadczenie są przyjmowane od 15 stycznia 2021 r. Najpóźniej można złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Rozpatrywanie wniosków

W razie wątpliwości odnośnie do wniosku ZUS kontaktuje się z wnioskodawcami e-mailem lub telefonicznie. W przypadku akceptacji, jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe jest wypłacane na konto wskazane we wniosku. W razie odmowy ZUS wydaje decyzję, którą publikuje koncie PUE ZUS lub przesyła pocztą. Od decyzji odmownej można odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu postępowania cywilnego), za pośrednictwem ZUS. Odwołanie można złożyć na piśmie w ciągu miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Źródło: www.zus.pl

Autor: Barbara Kochańska-Mierzejewska Senior Manager w MDDP Outsourcing