Blog

Jednostkowe sprawozdania finansowe zgodne z MSR

04.04.2018
W jaki sposób działa konto „Rozliczenie zakupu materiałów"

Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, jednostkowe sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone według przepisów tejże ustawy.

Jednocześnie, Ustawa dopuszcza sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR:

  • emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR,
  • oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego mogą być sporządzane zgodnie z MSR, jeżeli przedsiębiorca ten sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR.

W innych wypadkach dla jednostek podlegających przepisom Ustawy o Rachunkowości, nie ma możliwości przygotowania jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnego z MSR. Możliwość stosowania MSR na podstawie Art. 10. Ust.3. Ustawy o Rachunkowości możliwa jest wyłącznie dla spraw nieuregulowanych w Ustawie bądź Krajowych Standardach Rachunkowości.

Przypomnieć należy także aspekt o którym częstokroć się zapomina – konsekwencją wyboru sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, jest konieczność przeprowadzenia audytu tychże sprawozdań finansowych. Obowiązek ten reguluje Ustawa o Rachunkowości,  Art. 64. Ust. 3.

Innym, często niedocenianym aspektem, zwłaszcza przez zagranicznych przedsiębiorców którzy chcą korzystać ze swoich systemów księgowych z politykami bazującymi na MSR, jest obowiązek zarówno dostosowania systemu księgowego jako takiego do polskich wymogów, jak również zapewnienie możliwości ewidencjonowania w systemie księgowym transakcji zgodnie z przepisami podatkowymi.

Magdalena Michniewicz | Sprawozdania finansowe MDDP Outsourcing

Magdalena Michniewicz
Senior Manager w MDDP Outsourcing w Warszawie