Blog

Korekta błędnych zapisów księgowych

26.09.2017
wszystko o sprawozdaniach finansowych

Księgi rachunkowe prowadzone powinny być na bieżąco, rzetelnie i bezbłędnie. Bezbłędność rozumie się jako kompletne i poprawne wprowadzenie wszystkich dowodów księgowych do ewidencji oraz zapewnienie ciągłości zapisów i prawidłowego funkcjonowania stosowanych procedur obliczeniowych. W praktyce okazuje się jednak, że podczas prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą pojawić się błędy o różnym podłożu, m.in. związane z błędnym wykonaniem dekretu, mylnym odczytaniem dekretu lub kwoty gospodarczej. Na szczęście błędy można poddać korekcie – oczywiście w sposób uregulowany przez przepisy. Należy pamiętać, że w dowodach księgowych nie można wprowadzać przeróbek czy wymazywania informacji.

Jak dokonać korekty?

Zasady poprawy błędów uzależnione są od momentu wykrycia nieprawidłowości (przed lub po zamknięciu miesiąca) oraz obranego sposobu prowadzenia księgowości (tradycyjne księgi lub system komputerowy). Zgodnie z art. 25 ustawy o rachunkowości, błędy koryguje się:

„1) przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty; poprawki takie muszą być dokonane jednocześnie we wszystkich księgach rachunkowych i nie mogą nastąpić po zamknięciu miesiąca lub
2) przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów, dokonywane tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujemnymi”.

Rzecz jasna pierwszy sposób korekty możliwy jest jedynie w przypadku prowadzenia ksiąg papierowych, oraz gdy poprawki nanoszone są przed zamknięciem miesiąca. Zmiany powinny być naniesione we wszystkich księgach (na kontach księgi głównej i na kontach ksiąg pomocniczych). Z kolei błędy popełnione w księgach komputerowych można poprawiać, wprowadzając do nich dowody korygujące. Dowody są niezbędne również w przypadku, gdy nieprawidłowości zostaną wykryte po zamknięciu miesiąca.

Korekty błędów zlokalizowanych po zamknięciu miesiąca i korekty w księgach prowadzonych komputerowo przeprowadza się przy pomocy storna, które stanowi rodzaj księgowania. Gdy korekta opiera się na zapisach ujemnych, stosuje się storno czerwone, a gdy poprawki wykonuje się poprzez zapisy dodatnie – storno czarne.