Blog

Korekta faktury sprzedaży – jak przeprowadzić ją prawidłowo?

23.10.2017
Rola mierników efektywności w procesie redukcji kosztów

Jeśli podczas wystawiania faktury podatnik się pomyli, wówczas jest zobowiązany do skorygowania podstawy opodatkowania i wyliczenia na nowo podatku należnego.

Ustawodawca wymienił poszczególne przypadki, w których powinno się zastosować fakturę korygującą. Jeśli po wystawieniu faktury doszło do:

 • udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 • udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

– należy przygotować fakturę korygującą.


Co powinna zawierać faktura korygująca?

Ustawodawca przewidział wzór dla tego dokumentu. Wyszczególnił elementy, które muszą znaleźć się w fakturze korygującej, a są to:

 • tytuł w formie „faktura korygująca” lub „korekta”,
 • numer i data wystawienia,
 • dane zgodne z tymi zawartymi w pierwotnej fakturze,
 • przyczyna korekty,
 • jeśli korekta wpływa na wartość podatku należnego lub podstawy opodatkowania, należy wówczas zawrzeć odpowiednią kwotę korekty dla podstawy i podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące sprzedaży zwolnionej i stawek podatku.

Jeśli podatnik udziela opustu lub obniża ceny w odniesieniu do pozostałych dostaw towarów czy też usług na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, to w fakturze korygującej:

 • należy zawrzeć wskazanie okresu, który obejmował wskazany opust czy obniżkę,
 • można pominąć nazwę (rodzaj) towaru czy usług, których dotyczy korekta.

Kiedy stosujemy korektę in plus?

Przepisy ustawy o VAT mogą być niejasne, jeśli chodzi o sposób przeprowadzenia korekty in plus. Pomocne jest tu stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2017 roku. Na podstawie interpretacji indywidualnej można stwierdzić, że fakturę korygującą podwyższającą podatek należny trzeba rozliczyć:

 • w tym samym okresie rozliczeniowym co fakturę pierwotną, jeśli popełniono błąd, który zaniżył kwotę podatku,
 • na bieżąco, jeśli wystawiamy fakturę ze względu na okoliczności, które nastąpiły już po dokonaniu dostawy.

Kiedy stosujemy korektę in minus?

Ustawodawca określił zasady, które zobowiązują do rozliczania faktur korygujących „in minus” za pomocą obniżenia podatku należnego w okresie, kiedy otrzymał potwierdzenie od odbiorcy (nabywcy). Wyjątkiem są jednak sytuacje określone prze ustawodawcę. Są to:

 • eksport i wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru,
 • dostawy towarów lub usług, które opodatkowane są poza granicami kraju,
 • sprzedaż: energii cieplnej, elektrycznej albo chłodniczej, gazu przewozowego, usług tele- lub radiokomunikacyjnych oraz usługi, które zostały zawarte w załączniku do ustawy w poz. 140-153, 174-175, załącznik nr 3 do ustawy o VAT.
 • w pozostałych przypadkach, kiedy w wystawionej fakturze nie wykazano kwoty podatku.

Umiejętność księgowania faktur korygujących sprzedaż może być szczególnie przydatna w firmach produkcyjnych. Nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym pozwoli uniknąć pomyłek podczas wystawiania faktury przy sprzedaży towarów.

Alicja Kaliszewska - Ekspert ds. Podatku VAT

Alicja Kaliszewska
Ekspert ds. podatku VAT w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing w Warszawie