Blog

Kwestie związane ze sprawozdaniami finansowymi spółek komandytowych w związku z przejściem na CIT

10.02.2021
Faktura a PZ

Wprowadzenie 28 listopada 2020 r. zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zmieniło zasady opodatkowania podatkiem dochodowym. Zmiana dotyczy spółek jawnych i komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- czyli podmiotów dotychczas transparentnych podatkowo.

Zmiana statusu podatnika a zamknięcie ksiąg rachunkowych

Z przepisów wynika, iż spółki komandytowe uzyskują status podatnika podatku CIT od 1 stycznia 2021 lub od 1 maja 2021 r – o wyborze daty przejścia może decydować kierownik jednostki gospodarczej. W przypadku, gdy spółki komandytowe staną się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od 1 stycznia 2021 r., to termin zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 wynikający z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości pokryje się z terminem zamknięcia ksiąg rachunkowych wynikającym z art. 12 ust. 3 ww. nowelizacji, tj. z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

Zamieszanie wprowadziły jednak przepisy ustawy, które w razie decyzji o zmianie statusu od 1 maja 2021 r. nakazały zamknięcie ksiąg rachunkowych. Art. 12 Ust 3 nowelizacji ustaw o PIT, o CIT, o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz niektórych innych ustaw mówi iż, z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych spółka ta jest obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe. Konieczne zatem będzie zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 30 kwietnia 2021 r. i otworzenie nowych baz księgowych dla kolejnego roku.

Na bazie przepisów ustawy o rachunkowości można również domniemać, iż zamknięcie ksiąg rachunkowych rodzi konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego w pełnej formie (ustawa o rachunkowości dokładnie określa z czego składa się sprawozdanie finansowe sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg, i określa formę elektroniczną takiego sprawozdania wraz z podpisami). Zapis wywołał konsternację, czy na dzień 30 kwietnia 2021 r. spółki powinny sporządzić sprawozdania finansowe i czy te sprawozdania finansowe będą rocznymi sprawozdaniami podlegającymi zatwierdzeniu i publikacji.  Wątpliwości rozwiała odpowiedź Ministerstwa Finansów w piśmie z dnia 30 grudnia 2020 r, skierowanym do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Zgodnie z pismem MF, art. 12 ust. 3 nowelizacji zawiera odniesienie do przepisów art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odniesienie się w tym przepisie do art.  8 ust. 6 ustawy CIT ma na celu wskazanie roku podatkowego spółki komandytowej; nie nakłada ono samoistnie obowiązku sporządzania przez spółkę komandytową sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021 r.

W opinii Ministerstwa Finansów spółka komandytowa na dzień 30 kwietnia 2021 r. nie będzie miała obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego. W związku z tym rok obrotowy spółki komandytowej za 2021 r. będzie trwał od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzone sprawozdanie finansowe. Natomiast zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki komandytowej na dzień 30 kwietnia 2021 r., a następnie ich otwarcie na 1 maja 2021 r. nastąpi wyłącznie dla celów podatkowych, bez obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego na 30 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z Art. 12 Ust. 4. nowelizacji jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej, o której mowa w ust. 2, przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., spółka ta może nie zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień i kontynuować rok obrotowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. W przypadku kiedy spółka komandytowa zdecyduje o wydłużeniu roku obrotowego, i jeżeli rok obrotowy spółki komandytowej jest równy kalendarzowemu, to jej rok obrotowy w tym przypadku będzie trwał od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzane sprawozdanie finansowe. Kolejny rok obrotowy będzie obejmował okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Możliwości wynikające po zmianie ustawy

Podsumowując spółki komandytowe mają kilka możliwości:

  • W przypadku podjęcia decyzji o zmianie statusu na płatnika CIT .od 1 stycznia 2020 r, w przypadku kiedy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, spółki komandytowe zamykają rok 31 grudnia 2020 r.
  • W przypadku podjęcia decyzji o przesunięciu terminu przejścia:
    • Spółki komandytowe nie zamykają ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. i przedłużają rok obrotowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. W takim przypadku sporządzają sprawozdanie finansowe, które jest sprawozdaniem rocznym które podlega zatwierdzeniu i złożeniu w KRS. Kolejne roczne sprawozdanie finansowe będzie obejmowało okres od 1 maja 2021 do 31 grudnia 2021  r.
    • Zamykają księgi rachunkowe i sporządzają sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2020 r. które podlega zatwierdzeniu. Zamykają również księgi na dzień 30 kwietnia 2021 r., jednak na tą datę nie sporządzają sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe zostanie sporządzone za okres 12 miesięcy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. niejako składając dane liczbowe z dwóch baz księgowych.

Autor: Magdalena Michniewicz, Partner w dziale Sprawozdawczości w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing w Warszawie