Blog

Minimalne stawki w umowach zlecenia

29.07.2022
Minimalne stawki w umowach zlecenia

Nawiązując współpracę ze zleceniobiorcą (czyli osobą, z którą podpisujemy umowę zlecenia, nie umowę o pracę!) warto przeanalizować wszystkie niezbędne koszty, z jakimi taka współpraca się wiąże. Umowy zlecenia dawno przestały być „alternatywą dla umowy o pracę” czy wątpliwym prawnie „unikiem” podpisywania umów o pracę. Wiąże się z określonymi obowiązkami oraz opłatami.

Od kilku już lat w polskim prawie obowiązuje minimalna stawka wynagrodzenia, związana z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy zlecenia. Jest to wartość ulegająca zmianie wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Minimalne wynagrodzenie na umowie zlecenia

W obecnym roku (2022) minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenia wynosi 19,70 zł brutto. Ma to związek z wprowadzeniem minimalnego wynagrodzenia na poziomie 3 010 zł brutto (stawka godzinowa w umowach zlecenia rośnie proporcjonalnie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia). Przypomnijmy, że jeszcze w 2019 roku wartość stawki godzinowej na tego typu umowach wynosiła 14,70 zł brutto.

Kodeks cywilny wymienia jednak cały szereg przypadków takich umów cywilno-prawnych, gdzie minimalna stawka nie znajdzie zastosowania. dotyczy to m. in. takich sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest prowadzenie rodzinnego domu dziecka, opieka nad dzieckiem w ramach pieczy zastępczej czy opieka nad małoletnimi w czasie wycieczek, które trwają dłużej niż jedną dobę.

Dokumenty przy zleceniach

W związku z pojawieniem się minimalnej stawki godzinowej w polskim prawie, pojawił się także wymóg powadzenia odpowiedniej ewidencji godzin wykonywania zlecenia. W skrócie, chodzi o to, aby zleceniobiorca przedkładając zleceniodawcy rachunek za wykonane czynności, wykazał się także jakąś formą oświadczenia, czy „dziennika” dokumentującego liczbę godzin poświęconych na wykonywanie usług. Dopiero takie udokumentowanie będzie podstawą do wypłacenia wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia. Obowiązujące przepisy nie precyzują wymagań w zakresie formy prowadzenia takiej ewidencji. Podpowiadamy zatem, jak może wyglądać taka ewidencja – przykład poniżej:

rejestr godzin realizacji zlecenia do umowy wzór do pobrania

Ewidencja godzin zleceniobiorcy ma także szczególne znaczenie w przypadku, gdy wynagrodzenie za usługę zostało określone jako ryczałtowe, czyli jednorazowe lub miesięczne, a nie godzinowe. Jest ona potrzebna, aby zbadać, czy po podzieleniu kwoty wynagrodzenia przez liczbę godzin wykonywania usługi został spełniony wymóg minimalnej stawki godzinowej.

Jak często wypłaca się wynagrodzenie z umowy zlecenia?

Częstotliwość wypłat z tytułu umowy zlecenia jest istotną kwestią. Przepisy jasno ją regulują i nakładają na zleceniodawcę obowiązek wypłacania zleceniobiorcy wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu. Tym bardziej właściwa dokumentacja ewidencjonująca czas wykonywania zlecenia będzie tu bardzo potrzebna!

Pod Redakcją: Barbara Kochańska – Mierzejewska, Senior Manager obszaru Payroll w MDDP Outsourcing.