Blog

Obsługa księgowa funduszy inwestycyjnych – dlaczego warto zlecić ją na zewnątrz?

02.04.2019
Podwyższony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Fundusze inwestycyjne wiążą się z lokowaniem środków pieniężnych w sposób zbiorowy przez jego uczestników, a tworzone są przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Gromadzą one środki inwestorów, lokując je w różne papiery wartościowe np. obligacje, bony skarbowe, akcje. Warto zaznaczyć, że zysk nie pochodzi tu z odsetek, jak w przypadku lokat bankowych, lecz uwarunkowany jest zmianami na giełdzie papierów wartościowych. Wszelkie regulacje dotyczące tej formy lokowania środków zawarte zostały w ustawie o funduszach inwestycyjnych.

Zakres obsługi księgowej funduszy inwestycyjnych

Aby rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem w fundusze, warto skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej. Obsługa księgowa dotyczy przede wszystkim pomocy prawnej przy tworzeniu funduszu, w tym m.in. przygotowanie umów o nabycie i zbycie aktywów, zredagowanie projektu statusu oraz regulaminu jednostki.

Istotne jest także uzgodnienie warunków uczestniczenia klientów w funduszu, sporządzenie, wprowadzenie do obrotu oraz pomoc w emitowaniu certyfikatów inwestycyjnych. Same czynności rachunkowe związane są z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, wyceną aktywów i jej uzgadnianiem z depozytariuszem. Obsługa księgowa firm dotyczy współpracy w zakresie uzgadniania procedur pomiędzy zleceniobiorcą, depozytariuszem i towarzystwem oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem limitów inwestycyjnych.

Zalety outsourcingu

Aby optymalnie obsługiwać fundusze inwestycyjne, trzeba dokładnie zapoznać się ze skomplikowanymi przepisami rachunkowymi oraz zasadami obiegu dokumentów na rynku. Ze względu na konieczność stałego kontaktu z bankiem i towarzystwem zarządzającym funduszem, warto zlecić wszystkie czynności do biura rachunkowego. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość zgromadzenia informacji o wszystkich funduszach w ramach danego towarzystwa w jednym miejscu. Obsługa księgowa dotyczy sporządzania licznych sprawozdań m.in. dla Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu.

Jeśli powierzymy prowadzenie funduszu inwestycyjnego firmie księgowej, zadba ona o bezpieczeństwo przekazanych danych dzięki najnowocześniejszym technologiom. Wziąć pod uwagę to rozwiązanie przede wszystkim ze względu na złożoność czynności rachunkowych, które trzeba wykonać podczas zakładania i obsługiwania funduszu.