Blog

Odliczanie VAT w trybie korekty deklaracji

04.08.2021
korekta deklaracji VAT

Zgodnie z polskimi przepisami podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z otrzymanej faktury. Warunkiem jest spełnienie przesłanki, o której mowa w art. 15, czyli pod warunkiem, że towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ustawodawca przewidział także wyjątki, w których nie możemy z tego skorzystać.

Ustawa o VAT w art. 88 definiuje szczegółowe przypadki, w których podatnikowi nie przysługuje zmniejszenie podatku należnego o podatek naliczony. Mowa tu zarówno o konkretnych usługach (np. noclegowe za wyjątkiem odsprzedawanych czy gastronomiczne z wyłączeniem gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób), a także wystawione przez podmiot nieistniejący czy zwolnione od podatku.

Przesłanki wynikające z Ustawy o VAT

W wymienionym powyżej akcie prawnym, znajdziemy również informację, iż podatnik może skorzystać z przysługującego mu prawa w określonym terminie. Początkowo więc analizujemy, kiedy nastąpiło spełnienie warunków do odliczenia (powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy oraz otrzymanie faktury). Podatnik może odliczyć więc VAT w momencie otrzymania faktury lub w jednym z trzech następnych miesięcy. Pamiętajmy, iż wcześniej były to dwa miesiące, natomiast nastąpiła zmiana wraz w wdrożeniem pakietu SLIM VAT. Jeżeli natomiast mowa o podatniku rozliczającym się metodą kasową oraz składającym deklaracje kwartalne, nadal korzysta on z dwóch dodatkowych okresów.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa wyżej, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Może tego dokonać z zastrzeżeniem okresu przedawnienia podatkowego (nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.).

Przykład:

Podatnik dokonał zakupu towaru w styczniu 2021. Fakturę otrzymał w lutym. Z uwagi na fakt, iż pracownik przetrzymał dokument i przekazał go do działu księgowego w lipcu 2021, podatnikowi w tym okresie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Liczne interpretacje oraz orzecznictwo mówią o tym, że spółka jest w posiadaniu dokumentu w chwili, kiedy którykolwiek z pracowników ją otrzymał. VAT naliczony z tego dokumentu można odliczyć poprzez korektę lutego 2021.

Autor: Alicja Kostyra, Junior Manager obszaru VAT w MDDP Outsourcing.