Blog

Otrzymanie duplikatu faktury a korekta z tytułu niezapłaconych zobowiązań

30.07.2021
Otrzymanie duplikatu faktury a korekta z tytułu niezapłaconych zobowiązań

Jak powszechnie wiadomo faktura VAT jest podstawą do odliczenia podatku naliczonego. W obrocie gospodarczym zdarzają się sytuacje, kiedy faktura zaginie lub ulegnie zniszczeniu zanim zostanie zaewidencjonowana, przedsiębiorca ma prawo w takiej sytuacji wystawić duplikat faktury. Ustawa o VAT jednak nie definiuje wprost pojęcia duplikatu faktury oraz nie podaje informacji, w jakim momencie podatnik ma prawo do odliczenia z niej VAT naliczonego.

Przesłanki do wystawienia duplikatu faktury

Duplikat faktury zostaje wystawiony najczęściej w przypadku, gdy:

  1. faktura zaginęła lub uległa zniszczeniu, przy czym faktura pierwotna dotarła do podatnika oraz podatek VAT został od niej odliczony;

– duplikat jest tylko i wyłącznie potwierdzeniem transakcji wcześniej ujętych w ewidencji zakupu.

  • faktura pierwotna dotarła do podatnika, ale przed  ujęciem w rejestrach zaginęła lub uległa zniszczeniu;

– w tym przypadku podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego na podstawie otrzymanego duplikatu faktury w momencie wpływu. Podatnik powinien dokonać korekty VAT za okres, w którym otrzymał fakturę pierwotną dokumentująca zakup. W przypadku gdy na wystawionym duplikacie faktury nie wskazano nowego terminu płatności, podatnik jest zobowiązany zweryfikować konieczność dokonania korekty w myśl art.89b ust.1. Mówi on o tym, iż w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Dodatkowo na podstawie art. 89 ust.4. po uregulowaniu zaległej płatności podatnik może zwiększyć kwotę podatku naliczonego w okresie, w którym dokonano płatności.

      3.  faktura pierwotna nie dotarła do podatnika;

              – podatnik duplikat faktury traktuje jako fakturę pierwotną i ma prawo do odliczenia podatku

VAT naliczonego w bieżącym okresie rozliczeniowym lub w trzech następujących po sobie okresach rozliczeniowych. Tak jak w przypadku punktu 2., gdy duplikat faktury nie zmienia terminu jej płatności należy przeanalizować konieczność dokonania korekty z tytułu art. 89b ust.1.

W ustawie o VAT nie ma jasno wskazanych przepisów, jak należy postępować w przypadku otrzymania duplikatu faktury, który nie zmienia terminu jej płatności. Można postąpić na dwa sposoby. Wykazać duplikat faktury zakupu w dacie wpływu i dokonać korekty z tytułu art. 89b ust. 1. Transakcja będzie się wtedy „zerowała” w pliku JPK. Drugą możliwością, którą stosują podatnicy jest wykazanie podatku VAT naliczonego z duplikatu faktury w momencie jej zapłaty, aby pominąć część dotyczącą ujęcia faktury oraz korekty z tytułu art. 89b ust.1, skoro jest tu neutralne podatkowo. Takie rozwiązanie nie było do tej pory podważane przez Urzędy Skarbowe.

Zasady rozliczenia duplikatu faktury

Analizując liczne stanowiska organów podatkowych w wydanych interpretacjach oraz orzecznictwach, możemy znaleźć stwierdzenia, że odliczenie podatku VAT naliczonego od duplikatu faktury powstaje na zasadach ogólnych, czyli zgodnie z tym, jak od oryginału faktury. W myśl art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, prawo do obniżenia  kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy oraz nie wcześniej niż w okresie otrzymania faktury. Podatnik zatem ma możliwość odliczyć VAT naliczony od dokonanego nabycia, jeżeli spełnione są łącznie poniższe warunki:

  • otrzymanie faktury,    
  • powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy,     
  • wykorzystywanie nabytych towarów lub usługi do działalności opodatkowanej.

Spełnienie powyższych przesłanek definiuje nam pierwszy okres odliczenia podatku VAT. Podatnik ma także możliwość zgodnie z art. 86 ust. 11, obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych.

Bardzo istotnym warunkiem, który dodatkowo należy spełnić, aby rozliczyć VAT w przypadku duplikatu faktury w okresie bieżącym, jest weryfikacja możliwości posiadania tego dokumentu w przeszłości.

Autor: Alicja Kostyra, Junior Manager obszaru VAT w MDDP Outsourcing.