Blog

Pakiet Redukcji Obciążeń Komisji Europejskiej. Dyrektywa CSRD, ESRS.

23.04.2024
Dyrektywa CSRD ESRS

17 października 2023 r. Komisja Europejska przyjęła dyrektywę delegowaną zmieniającą dyrektywę o rachunkowości (tzw. Pakiet Redukcji Obciążeń – Burden Reduction Package), której celem jest zmniejszenie obciążeń dla przedsiębiorstw w zakresie sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Zwiększenie unijnych progów finansowych definiujących mikro, małe, średnie i duże jednostki

Klasyfikacja podmiotów gospodarczych określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej, a przynależność do poszczególnych grup decyduje m.in. o tym, czy dana jednostka gospodarcza będzie prowadzić ewidencję ograniczoną tylko do celów podatkowych, określa, w jakim zakresie będzie ona wykonywać obowiązki związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych lub korzystać z programów unijnych.

Zgodnie z unijnymi przepisami, o przynależności jednostki do grupy mikro, małych, średnich czy dużych przedsiębiorstw, decyduje jej wielkość. Aby jednostka mogła być zaliczona do określonej grupy, na dzień bilansowy nie może przekroczyć limitów w przypadku co najmniej dwóch z trzech poniższych kryteriów, tj. sumy bilansowej, przychodów netto ze sprzedaży i średniej liczby zatrudnionych w roku obrotowym.

Nowe regulacje unijne zwiększają wysokość sumy bilansowej i przychodów netto ze sprzedaży o 25%, co w zamyśle ma zniwelować skutki inflacji w państwach członkowskich z ostatnich 10 lat. Należy zwrócić uwagę, że zmiana ta nie dotyczy liczby pracowników – ten  próg pozostaje na niezmienionym poziomie. Podniesione progi mają zastosowanie do sprawozdawczości finansowej oraz raportowania zrównoważonego rozwoju (CSRD/ESRS) już za 2024 rok, a kraje członkowskie mają czas do 24 grudnia 2024 r. na implementację unijnych przepisów. W Polsce prace legislacyjne związane z Dyrektywą CSRD, ESRS  już trwają.

Poniższa tabela przedstawia unijne kryteria definiujące jednostkę.

Jednostka Suma bilansowa Przychody netto Średnia liczba zatrudnionych
mikro Do 450.000 EUR (z 350 tys. EUR) Do 900.000 EUR (z 700 tys. EUR) Do 10 (bez zmian)
małe Do 5.000.000 EUR (z 4 mln EUR) Do 10.000.000 EUR (z 8 mln EUR) Do 50 (bez zmian)
średnie Do 25.000.000 EUR (z 20 mln EUR) Do 50.000.000 EUR (z 40 mln EUR) Do 250 (bez zmian)
duże Powyżej 25.000.000 EUR (z 20 mln EUR) Powyżej 50.000.000 EUR (z 40 mln EUR) Powyżej 250 (bez zmian)

Przesunięcie terminu wydania sektorowych ESRS (Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju) i ESRS dla jednostek z państw trzecich

Unijna Dyrektywa CSRD ESRS w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju  jednostki objęte jej zakresem są zobowiązane do umieszczania w sprawozdaniu z działalności informacji umożliwiających zrozumienie wpływu przedsiębiorstwa na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem (tj. w obszarze środowiskowym, społecznym i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego) oraz informacje niezbędne do zrozumienia, w jaki sposób kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem wpływają na rozwój, wyniki i sytuację danej jednostki.  Obowiązywać będą cztery standardy, tzw. pełne ESRS (European Sustainability Reporting Standards), uproszczone ESRS, sektorowe ESRS oraz ESRS dla jednostek z państw trzecich.

Decyzją KE, nastąpiło odroczenie terminu wydania sektorowych ESRS oraz ESRS dla jednostek z państw trzecich, dzięki czemu w tej początkowej fazie nastąpi ograniczenie wymogów sprawozdawczych do niezbędnego minimum, a firmy będą mogły się bardziej skupić się na wdrożeniu pierwszego zestawu ESRS. Proponowana nowa data to najprawdopodobniej 30 czerwca 2026 r.

Autor: Anna Piotrowska, Junior Manager w MDDP Outsourcing, biuro rachunkowe Warszawa

Źródła:

https://www.gov.pl/web/finanse/dzialania-ue-zmniejszajace-przedsiebiorcom-obciazenia-sprawozdawczoscia-finansowa-i-sprawozdawczoscia-zrownowazonego-rozwoju

https://www.gov.pl/web/finanse/dzialania-na-poziomie-ue-w-zakresie-zmniejszenia-obciazen-dla-przedsiebiorstw-w-obszarze-sprawozdawczosci-finansowej-i-sprawozdawczosci-zrownowazonego-rozwoju