Blog

Podatek leśny w 2024 roku

29.12.2023
podatek leśny

Zbliża się termin rozliczenia z urzędem dla osób prawnych posiadających lasy. Do 15 stycznia 2024 roku posiadacze terenów leśnych mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek leśny oraz wyliczenia podatku do zapłaty. Kto musi zapłacić podatek leśny? Jaka stawka obowiązuje na 2024 rok?

Przepisy dotyczące podatku leśnego określone są w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Podatek leśny płaci się od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Definicję działalności leśnej znajdziemy w art.1 punkt 3. wspomnianej ustawy, który wskazuje, że za działalność leśną uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania — z wyjątkiem skupu drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami lasów;

2) posiadaczami samoistnymi lasów;

3) użytkownikami wieczystymi lasów;

4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Ile wynosi podatek leśny?

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Stawka podatku zależna jest:

 1. od równowartości pieniężnej 0,220 m3 drewna obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
 2. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 50% stawki określonej wyżej.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. wynosi 327,43 zł za 1 m3.

A zatem stawka podatku leśnego w 2024 roku wynosi 0,220 m3 x 327,43 zł = 72,03 zł.

Dla porównania w 2023 roku wynosiła 0,220 m3 x 323,18 zł = 71,10 zł, ale już w 2022 roku: 0,220 m3 x 212,26 zł = 46,70 zł.

Rada gminy może w uchwale obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy i tym samym obniżyć stawkę podatku. A zatem właściciel lasu powinien zapoznać się z uchwałą określającą stawkę podatku leśnego obowiązującego na terenie danej gminy.

Kto nie zapłaci podatku leśnego?

Od podatku leśnego zwolnione są:

 1. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
 2. lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
 3. użytki ekologiczne,
 4. uczelnie,
 5. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 6. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową,
 7. instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 8. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, na warunkach określonych w ustawie o podatku leśnym,
 9. instytuty badawcze,
 10. przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych,
 11. Krajowy Zasób Nieruchomości.

Rada gminy w uchwale może wprowadzić również inne zwolnienia przedmiotowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Obowiązki ciążące na podatnikach podatku leśnego

Podatnicy podatku leśnego składają do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia lasu:

 1. informacje o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania – dotyczy osób fizycznych,
 2. deklaracje na podatek leśny, w terminie do 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności, które uzasadniają powstanie tego obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania. Obowiązek ten  dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Informacje o lasach oraz deklaracje na podatek leśny mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Terminy zapłaty podatku

Osoby fizyczne płacą podatek w 4 ratach — do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Z kolei osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej płacą za poszczególne miesiące do 15 dnia każdego miesiąca.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek można zapłacić przelewem na konto organu podatkowego. Osoby fizyczne mogą również płacić gotówką.

Autor: Agnieszka Bojar – Manager w warszawskim biurze outsourcingu MDDP Outsourcing