Blog

Podatek od bonów w roku 2019

17.04.2019
W jaki sposób działa konto „Rozliczenie zakupu materiałów"

Z dniem 1 stycznia 2019 weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która reguluje między innymi przepisy dotyczące bonów, ich rodzajów oraz sposobu opodatkowania.

Nowe zasady opodatkowania bonów ujednolicone zostały zgodnie z dyrektywą voucherową. Zmiany wprowadzone do ustawy są istotne z uwagi na fakt, iż przed ich wprowadzeniem sprzedaż oraz nieodpłatne przekazywanie różnego rodzaju bonów nie podlegało opodatkowaniu VAT.

Podatek od bonów – przykłady rozliczania

VAT Zgodnie z art. 2 pkt 41 ustawy o VAT przez pojęcie bon rozumie się „instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w którego przypadku towary, które mają zostać dostarczone lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców bądź usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu”.

Do ustawy o VAT wprowadzone zostały również dwa rodzaje bonów:

  • bon jednego przeznaczenia – „rozumie się przez to bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane w chwili emisji tego bonu”
  • bon różnego przeznaczenia – jest to „bon inny niż bon jednego przeznaczenia”

Sposób opodatkowania bonów jest zależny od rodzaju jego przeznaczenia. Obowiązek podatkowy od bonu jednego przeznaczenia rozpoznajemy w momencie jego emisji oraz przy każdym jego dalszym przekazaniu. Natomiast w odniesieniu do bonu różnego przeznaczenia obowiązek podatku rozpoznajemy dopiero w momencie wymiany bonu na określone towary lub usługi.

Przykład 1

Salon kosmetyczny sprzedał klientowi bon na konkretną usługę kosmetyczną w lutym 2019 r. Klient realizuje swój bon dopiero w kwietniu 2019 r. W takim przypadku zgodnie z nowymi zasadami obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstaje w momencie przekazania bonu czyli w lutym 2019 r.

Przykład 2

W styczniu 2019 r. zakupiona została w ramach prezentu, kart podarunkowa na określoną wartość bez podania konkretnego towaru lub usługi. Karta zrealizowana została w marcu 2019 r. W tym przykładzie obowiązek podatkowy rozpoznajemy dopiero w momencie realizacji karty czyli w marcu 2019 r., gdyż nie było wcześniej wiadomo jakiego towaru lub usługi dotyczy oraz jaką stawką VAT powinna zostać opodatkowana.

Karolina Komarek
Zespół VAT w MDDP Outsourcing w Warszawie