Podatek od nieruchomości w 2023 roku
Blog

Podatek od nieruchomości w 2023 roku- stawki, terminy, przedmiot opodatkowania

08.11.2022
Podatek od nieruchomości w 2023 roku- stawki, terminy, przedmiot opodatkowania

Każdego roku podatnicy podatku od nieruchomości zobligowani są do składania deklaracji na podatek od nieruchomości. Powyższe formularze składa się do prezydenta miasta/burmistrza/wójta właściwego dla miejsca położenia przedmiotów podlegających opodatkowaniu (czyli gruntów, budynków i budowli). Opłat z tytułu podatku od nieruchomości należy dokonywać aż do wygaśnięcia obowiązku podatkowego. Osoby prawne płacą podatek za poszczególne miesiące w ratach, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Kwota podatku poniżej 100 złotych uiszczana jest natomiast jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Kto musi uiszczać podatek od nieruchomości?

Przedmiotami opodatkowanymi podatkiem od nieruchomości są:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Płatnikami podatku od nieruchomości są:

 • właściciel,
 • użytkownik wieczysty,
 • samoistny posiadacz,
 • posiadacz zależny- w zależności od przypadku.

Podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

 • powierzchnia gruntu w m2 lub ha,
 • powierzchnia użytkowa budynku w m2,
 • wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji.

Formularze PON obejmują:

 • DN-1 do wykazania przedmiotów podlegających opodatkowaniu lub zwolnionych dla osób prawnych wraz załącznikami ZDN-1 i ZDN-2,
 • IN-1 do wykazania przedmiotów podlegających opodatkowaniu lub zwolnionych dla osób fizycznych wraz z załącznikami ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3.

Podatek od nieruchomości- kiedy płacimy?

Obowiązek podatkowy powstaje wraz z pierwszym dniem kolejnego miesiąca następującego po nabyciu nieruchomości lub rozpoczęciu jej użytkowania. Natomiast dla nowo wybudowanych budynków czy budowli powstaje wraz z pierwszym dniem stycznia roku następnego po roku, w którym budowa została zakończona. Może również być to moment kiedy rozpoczęto użytkowanie budowli, budynku przed ostatecznym wykończeniem.

Przykład1:

Spółka X nabyła grunt 15 sierpnia 2022 r. (data podpisania aktu notarialnego)- obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje z dniem 1 września 2022 r.

Dodatkowo obowiązkiem Spółki jest w ciągu 14 dni od daty nabycia nieruchomości gruntowej złożyć deklarację na podatek od nieruchomości.

Przykład.2:

Zakończenie budowy budynku Willi Spółki X nastąpiło 20 marca 2021 r. – obowiązek podatkowy powstał z dniem 1 stycznia 2022 r.

W związku ze zbliżającym się końcem roku Ministerstwo Finansów podało do wiadomości publicznej, jakie stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych będą obowiązywać w roku 2023. Stawki ustalone przez rząd zmieniają się corocznie zgodnie ze wskaźnikiem inflacji, na podstawie którego są wyliczane.

W obwieszczeniu z dnia 1 sierpnia 2022 roku [M.P. 2022 poz. 731], Ministerstwo Finansów opublikowało zwaloryzowane stawki. Każda rada gminy ma prawo samodzielnie określić w drodze uchwały, jaka wartość daniny będzie obowiązywać – do górnej granicy.

Rok 2022 był trudnym rokiem pod względem najwyższego odczytu inflacji od lat, a co za tym idzie w 2023 trzeba być gotowym na spore podwyżki podatków. W tym także podatku od nieruchomości w porównaniu do ubiegłego roku.

Przykładowo za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków zapłacimy średnio 0,13 zł więcej. Zaś za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej średnio 3,04 zł więcej niż w roku ubiegłym.

Ile wynosi podatek od nieruchomości?

Obowiązujące stawki podatku od gruntów na 2023 rok:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m2 powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy. Jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni.

Obowiązujące stawki podatku od budynków lub ich części na 2023 rok:

 • mieszkalnych – 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Deklaracje podatkowe często przysparzają podatnikom wiele problemów. Podobnie jest przy podatku od nieruchomości- ręczne wypełnianie, odpowiednie rubryki oraz kwoty sprawiają, że pojawia się duża szansa błędów. Ułatwieniem przy PON stał się portal Przyjazne Deklaracje, czyli platforma, która daje możliwość w łatwy sposób wypełnić odpowiednie formularze, zarówno dla osób fizycznych i prawnych, algorytmy dobierają stawki podatkowe oraz obliczają podatek. Dodatkowo znajdują się tam odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Autor: Izabela Chudzik, Księgowa w MDDP Outsourcing.

Źródła:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023

https://przyjazne-deklaracje.pl/podatek-od-nieruchomosci/