Blog

Podatkowa grupa VAT - uproszczenie rozliczenia podatku dla spółek powiązanych

13.07.2021
Podatkowa grupa VAT

Grupa podatkowa VAT jest fakultatywnym rozwiązaniem wprowadzonym przez Dyrektywę Unijną 2006/112/WE. Dzięki temu w wielu państwach UE jest już znanym i aktualnie stosowanym rozwiązaniem.

Wprowadzone przepisy pozwalają na wspólne rozliczenie podatku VAT przedsiębiorstw powiązanych ze sobą finansowo, ekonomicznie oraz organizacyjnie traktując kilka spółek jak jedną organizację. Wykazanie ich przez cały czas istnienia Grupy ma być gwarantem braku możliwości wykorzystania nadużyć poprzez tworzenie sztucznych struktur.

Głównymi korzyściami płynącymi z posiadania statusu grupy VAT to:

 • Wspólne rozliczanie podatku VAT przez przedstawiciela z grupy,
 • Dostawa towarów i świadczenie usług pomiędzy spółkami powiązanymi nie będzie czynnością opodatkowaną,
 • Sprzedaż towarów i usług na rzecz przedmiotów trzecich będzie uznawane za wykonane przez grupę,
 • Zachowanie odrębności na pozostałych płaszczyznach podatkowych.

Podatkowa Grupa Kapitałowa

Punktem odniesienia do utworzenia Grupy VAT jest Podatkowa Grupa Kapitałowa utworzona na gruncie podatku CIT. W konsekwencji, aby spółki mogły należeć do Grupy VAT najpierw muszą należeć do Podatkowej Grupy Kapitałowej, oraz dodatkowo spełnić warunki przewidziane w ustawie o VAT.

Aby utworzyć PGK muszą zostać spełnione poniższe wymagania:

 • Muszą być to przynajmniej dwie spółki prawa handlowego mające osobowość prawną np. z o.o. i S.A.,
 • Muszą posiadać siedzibę na terytorium Polski,
 • Przeciętna wartość kapitału zakładowego na każdą ze spółek musi wynosić min 500 tys zł,
 • Spółki muszą być powiązane kapitałowo, z czego główna posiada bezpośredni udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek w wysokości min 75%,
 • Spółki zależne nie mogą mieć udziałów w kapitale zakładowym pozostałych spółek,
 • Żadna ze spółek nie może mieć zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Przepisy regulujące powstanie grupy VAT zostaną zawarte w Art. 15a ustawy o VAT który przewiduje poniższe wymogi:

 • Podatnicy muszą być ściśle powiązani ze sobą finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie,
 • Podatnicy mają siedzibę na terytorium kraju,
 • Wykazane zostały powiązania finansowe: jeden z podmiotów posiada bezpośredni 75% udział w kapitale zakładowym,
 • Wykazane zostały powiązania ekonomiczne: główna działalność członków ma taki sam charakter lub; rodzaje działalności uzupełniają się i są współzależne lub jeden z członków grupy prowadzi działalność z której korzystają pozostali członkowie,
 • Wykazane zostały powiązania organizacyjne: znajdują się pod wspólnym kierownictwem, lub działają całkowicie lub częściowo w porozumieniu,
 • Powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne musza istnieć nieprzerwanie w czasie istnienia grupy VAT.

Projekt zakończył etap prekonsultacji 7 czerwca 2021, dlatego też możliwa jest jeszcze zmiana zaproponowanych przepisów.

Autor: Elżbieta Stefaniak, Specjalista ds. VAT w MDDP Outsourcing