Blog

Pracownicze Plany Kapitałowe - kto będzie uczestnikiem programu PPK?

27.11.2019
Uczestnicy PPK - kogo obejmą Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe charakteryzuje automatyczny zapis osób zatrudnionych, które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły 55 roku życia.

Po ukończeniu 55 roku pracownik musi złożyć wniosek o dobrowolne przystąpienie do programu. Do PPK nie mogą przystąpić osoby, które ukończyły 70 rok życia.

Uczestnicy PPK

Programem objęte są osoby zatrudnione, za które pracodawca zobowiązany jest odprowadzać obowiązkowe składki emerytalne i rentowe. Dotyczy to również cudzoziemców zatrudnionych w Polsce.

Osoby zatrudnione to zarówno pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę, jak i zleceniobiorcy oraz wykonujący pracę nakładczą czyli chałupniczą, którzy ukończyli 18. rok życia; członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych; członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji.

Pomijając kryteria wieku, nie podlegają PPK zatrudnieni przez pracodawców studenci np. student w wieku 25 lat, zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, ponieważ do 26 roku życia nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym oraz tzw. samozatrudnieni.


Wyjaśnienia

[1] Powyższe wynika z art. 16 ust. 1 ustawy
[2] Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy do okresu zatrudnienia, wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał osobę zatrudnioną. Dla osób zatrudnionych po dniu objęcia danego podmiotu zatrudniającego przepisami ustawy o PPK, zgodnie z art. 134 ust. 1 tej ustawy, do terminu zawarcia przez niego umowy o prowadzenie PPK (okres przejściowy), art. 16 tej ustawy będzie miał zastosowanie tylko, jeśli chodzi o wymóg posiadania przez osobę zatrudnioną określonego w tym przepisie okresu zatrudnienia.