Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Publikacje /

Aktualności

Restrukturyzacja spolki – dlaczego warto skorzystac z pomocy biura rachunkowego
Prawidłowo przeprowadzony proces restrukturyzacyjny, poprzez wdrożenie określonych procedur... Więcej

Rachunkowość

05-02-2013

Darowany komputer w pozostałych kosztach operacyjnych


Przychody i koszty związane z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, aktywów, w tym także środków pieniężnych, na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych ustawa o rachunkowości zalicza do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.


Ewidencja opisanego w pytaniu zdarzenia będzie przebiegać według następującego schematu:
1a) wyksięgowanie wartości początkowej komputera
1b) wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia komputera
1) zaliczenie niezamortyzowanej części w koszty


Warto też dokonać uszczegółowienia konta 76–1 w analityce, wg tytułu „Darowizny przekazane", gdyż co do zasady nie stanowią one kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu podatku dochodowego.

 

Marcin Jeremicz
Ekspert w MDDP Outsourcing

lista aktualności