Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Publikacje /

Aktualności

E-sprawozdania – nowe zasady, nowe obawy
Elektronizacja rozliczeń skarbowych ma oznaczać dużą wygodę dla przedsiębiorców i ułatwienia w... Więcej

Rachunkowość

27-08-2014

Podwyższenie kapitału zakładowego

Na kapitał dopiero po rejestracji UMOWY.

Ustawa o  rachunkowości  wskazuje,  że  warunkiem  wykazania  w  księgach  podwyższenia  kapitału  spółki  z  o.o.  jest  wpisanie tej zmiany w KRS.

W  jaki  sposób  rejestracja  w  KRS  lub  jej  brak  wpływa  na wykazanie  w księgach  podwyższenia  kapitału  zakładowego  w  spółce z  ograniczoną  odpowiedzialnością?  Jak  zaprezentować  podwyższenie   kapitału   zakładowego  w  sprawozdaniu finansowym, gdy na dzień bilansowy zmiana nie została jeszcze wpisana do KRS?

Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. DzU. z 2013 r. nr 1030 ze zm., dalej: k.s.h.) stanowi, że podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością następuje przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub  ustanowienie  nowych  udziałów. Nowe  udziały  mogą  zostać objęte  przez  dotychczasowych właścicieli lub przez nowego udziałowca w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aporty).

Sprawdź co wyróżnia księgowość MDDP Outsourcing

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o., co do zasady, wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki. Czynność ta wymaga zatem podjęcia uchwały wspólników w formie aktu notarialnego na zgromadzeniu większością dwóch trzecich głosów, o ile umowa spółki nie przewiduje w tym zakresie innych warunków. Tak stanowi art. 255k.s.h. w zw. z art. 246 § 1 i 3 k.s.h. Istnieje jednak wyjątek od tej zasady, kiedy to podwyższenie kapitału zakładowego może  nastąpić na  mocy dotychczasowych  postanowień  umowy spółki  przewidujących maksymalną  wysokość podwyższenia  kapitału  zakładowego i termin tego podwyższenia (art. 257 § 1 i 3 k.s.h.).


To ostatni etap
Końcowym  warunkiem  skutecznego  podwyższenia  kapitału  zakładowego  na  mocy  zmiany  umowy  spółki  jest  jego zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym. W celu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego należy złożyć wniosek do sądu rejestrowego (zgodnie z art. 262 § 1 k.s.h.). Do wniosku KRS-Z3 należy złożyć:

  • uchwałę wspólników w sprawie podwyższenia kapitału,
  • oświadczenia wspólników o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,
  • oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy zostały w całości wniesione,
  • listę wspólników uwzględniającą zmiany w zakresie ilości posiadanych przez wspólników udziałów oraz łącznej ich wysokości,
  • dowód wpłaty opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w monitorze Sądowym i Gospodarczym.


Jak księgować
Zgodnie  z  art.  262 § 4 k.s.h.,  podwyższenie   kapitału   zakładowego   następuje  z  chwilą  wpisania  do  rejestru  sądowego. Ustawa o rachunkowości w art. 36 ust. 2  wskazuje natomiast, że kwotę kapitału zakładowego należy wykazać w kwocie zarejestrowanej. Tak więc prezentacja w księgach rachunkowych całego procesu podwyższenia kapitału zakładowego przebiega wieloetapowo.


1. Podjęcie uchwały przez wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego nie ma mocy sprawczej, jeśli chodzi o prawo bilansowe, w związku z czym nie podlega ewidencji.


2. Kolejnym etapem jest wniesienie wkładów na podwyższony kapitał zakładowy, który należy zarachować w następujący sposób:
Wn  „Kasa” lub „Rachunek bankowy”,.
Ma  „Pozostałe rozrachunki ” w analityce: rozrachunki ze wspólnikami.


3. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w KRS spółka księguje podwyższenie pod datą wpisu w sądzie rejestrowym:
Wn „Pozostałe rozrachunki ” w analityce: rozrachunki ze wspólnikami.
Ma  „Kapitał zakładowy”.

Gdy jest różnica
Wartość  wkładów  wniesionych do  spółki z o.o. może  być  wyższa od wartości nominalnej wydanych za wkład udziałów. W kodeksie spółek handlowych wskazane jest, że udziały nie mogą zostać objęte poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli jednak udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, to nadwyżkę (tzw. agio) przelewa się na kapitał zapasowy (art. 261 oraz 154 § 3 k.s.h.).
Jeżeli zatem objęcie udziałów nastąpiło po cenie wyższej od nominalnej, to nadwyżkę tę można ująć w księgach rachunkowych w momencie wniesienia udziałów zgodnie z poniższym zapisem:
Wn „Pozostałe rozrachunki”, w analityce rozrachunki ze wspólnikami
Ma  „Kapitał zapasowy”.

Czas na sprawozdanie
Do  czasu  zarejestrowania  w  rejestrze  sądowym  podwyższenie  kapitału  zakładowego nie  powinno być wykazywane  w pasywach bilansu w pozycji A.I „Kapitał (fundusz) podstawowy”. Kwota podwyższenia kapitału powinna być zaprezentowana w pasywach bilansu w pozycji A.VI „Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe”.


Karolina Kwaśniewska-Niedbała
MDDP Outsourcing

lista aktualności