Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Publikacje /

Aktualności

Restrukturyzacja spolki – dlaczego warto skorzystac z pomocy biura rachunkowego
Prawidłowo przeprowadzony proces restrukturyzacyjny, poprzez wdrożenie określonych procedur... Więcej

Rachunkowość

03-11-2015

Przygotowania do zamknięcia roku finansowego. Jak wybrać audytora ?

 Karina Sowińska

Karina Sowińska

Senior Manager w MDDP Outsourcing

 

Początek czwartego kwartału to dla wielu firm czas przygotowań do zamknięcia roku i sporządzenia sprawozdania finansowego. To bardzo dobry moment, by zastanowić się nad wyborem podmiotu uprawnionego do jego zbadania, szczególnie dla firm, które obligatoryjnie takiemu badaniu podlegają. Ustawa o rachunkowości, art. 64, określa które podmioty podlegają obowiązkowemu badaniu biegłego rewidenta. Zalicza się do nich:

 • banki, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
 • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,

oraz

 • pozostałe jednostki, które  w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.


Na podstawie uchwały o wyborze podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, kierownik jednostki zawiera ze wskazanym podmiotem umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego. Umowa taka powinna być zawarta w terminie, który umożliwi udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. W związku z tym, 4 kwartał danego roku, to czas, w którym powinno się tego dokonać.

Należy przy tym pamiętać, że niedopełnienie obowiązku badania sprawozdania finansowego ma swoje skutki prawne. Wynikają one z art. 79, który mówi, że kto wbrew przepisom ustawy:

 • nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta,
 • nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, wyjaśnień, oświadczeń biegłemu rewidentowi albo nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków,
 • nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia,
 • nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym,
 • nie udostępnia sprawozdania finansowego i innych dokumentów, o których mowa w art. 68,
 • prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych bez wymaganych uprawnień,
 • prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonywania czynności doradztwa podatkowego, do wykonywania których jest uprawniony zgodnie z odrębnymi przepisami - bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 76h ust. 1

- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.


Z powyższego przepisu wynika, iż nawet poprawnie sporządzone sprawozdanie, które nie zostanie poddane badaniu i zgłoszone do ogłoszenia wbrew obowiązkowy wynikającemu z art. 64 u. o. r., również naraża na sankcje grzywny czy nawet pozbawienia wolności.


A jak wybrać dobrego audytora?


Żeby dokonać dobrego, z punktu widzenia danej firmy, wyboru należy kierować się wcześniej ustaloną hierarchią  kryteriów. Takimi kryteriami mogą być miedzy innymi:

 • doświadczenie i specjalizacja w danej branży
 • opinie innych badanych podmiotów na temat audytora
 • standard usług
 • cena za badanie

Nie bez przyczyny cena za badanie nie jest stawiana na pierwszym miejscu. Niestety niska cena może wiązać się z nie najlepszą jakością. Jak wiadomo raporty wydane przez biegłego rewidenta mają na celu uwiarygodnienie informacji, co służy zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce. Tak więc jakość przeprowadzonego badania oraz wydanych raportów ma bardzo duże znaczenie.

lista aktualności