Blog

Rozliczenie VAT od importu towarów. Procedura uproszczona.

23.07.2021
Rozliczenie VAT od importu towarów. Procedura uproszczona.

Import towarów z za granicy podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, jeśli towary zostały dopuszczone do obrotu na terytorium naszego kraju (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT). Podatnicy, którzy dokonują importu tradycyjną metodą, rozliczają podatek wykazany w zgłoszeniu celnym według krajowej stawki VAT obowiązującej dla danego towaru.

Podatnik jest zobowiązany do wpłacenia kwoty obliczonego podatku w ciągu 10 dni, licząc od dnia powiadomienia go przez organ celny o wysokości należności podatkowych. Co prawda podatek VAT rozliczany w tradycyjny sposób jest neutralny podatkowo, jednak ma znaczny wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa, ponieważ odliczenie tego podatku może odbyć się dopiero w deklaracji podatkowej VAT 7. Aby poprawić sytuację płynnościową, podatnicy mogą skorzystać z procedury uproszczonej w imporcie towarów, polegającej na jednoczesnym rozliczeniu VAT naliczonego oraz VAT należnego w deklaracji VAT, bez konieczności przelewu kwoty VAT na konto Urzędu celnego. Taki sposób rozliczenia nie angażuje środków finansowych firmy, jednak wiążą się z nim dodatkowe formalności, które podatnik musi dopełnić.

Regulacje dotyczące procedury uproszczonej w imporcie towarów

Kwestie rozliczenia VAT w procedurze uproszczonej reguluje art. 33a ustawy o VAT.

Możliwość rozliczania podatku należnego z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej na podstawie art. 33a ustawy o VAT do połowy 2020r. dotyczyła wyłącznie podmiotów posiadających pozwolenie na stosowanie określonych uproszczeń. Są one szczegółowo opisane w art. 166 oraz w art. 182 unijnego kodeksu celnego i podmiotów posiadających status upoważnionych przedsiębiorców, tzw. AEO (z ang. „Authorised Economic Operator”). Obecnie z możliwości rozliczania VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej mogą skorzystać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, jeżeli będą dokonywać zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych. Przedstawicielstwo bezpośrednie zakłada działanie w imieniu i na rzecz innej osoby, przedstawicielstwo pośrednie – we własnym imieniu na rzecz innej osoby. Przedstawicielem celnym jest natomiast osoba ustanowiona przez inną osobę celem prowadzenia czynności i załatwiania formalności celnych. Istotnym ograniczeniem dla pełnienia roli przedstawiciela i dokonywania zgłoszeń celnych jest solidarna odpowiedzialność za zapłatę podatku oraz ewentualnych odsetek.

Zgłoszenie celne w tej procedurze uznaje się za przyjęte w momencie dokonania wpisu towarów do rejestru. Uproszczenie to wymaga zezwolenia organów celnych, które jest wydawane na wniosek zgłaszającego.

Jeżeli podatnik chce rozliczać podatek należny od importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ustawy o VAT, jest obowiązany do przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, przed którym podatnik dokonuje rozliczeń związanych z importem towarów następujących dokumentów:

  • Zawiadomienia o woli skorzystania z procedury uproszczonego rozliczania importu przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym planowane jest rozpoczęcie stosowania uproszczonych zasad,
  • Zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3 % kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość. Dokument powinien być wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu,
  • potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego. Potwierdzenie powinno być wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu.

W tej sytuacji podatnik musi przedstawić powyższe dokumenty naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika. W przypadku podatników nieposiadających siedziby lub miejsca zamieszkania – dokumenty składa się Naczelnikowi Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

Warunki formalne mogą być spełnione w sposób uproszczony, w postaci złożenia przez podatnika oświadczenia potwierdzającego brak zaległości podatkowych, ZUS oraz rejestracji jako podatnika VAT czynnego. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. W oświadczeniu obowiązkowo należy umieścić klauzulę „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Ograniczenia w stosowaniu procedury uproszczonej

Ograniczeniem w stosowaniu rozliczania podatku VAT bezpośrednio we deklaracji VAT jest brak możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych.

Dodatkowo, zgodnie z ust. 7 art. 33a ustawy o VAT, występują konsekwencje niewywiązania się podatnika z obowiązku rozliczenia podatku w procedurze uproszczonej. Podatnicy, którzy nie dokonali rozliczenia podatku w terminie, tracą prawo do rozliczenia tego podatku z koniecznością zapłaty na konto urzędu. Przepis ten nie wyklucza jednak możliwości złożenia korekty deklaracji i wykazania podatku. W takich przypadkach podatnicy winni są złożyć korekty deklaracji VAT i nie ma możliwości rozliczenia podatku w innym okresie.