Blog

Skonsolidowane sprawozdania finansowe – zalety rozwiązania

09.04.2019
skonsolidowane_sprawozdania_finansowe__zalety_rozwiazania.

Notowania na giełdzie obejmują setki spółek, a wiele z nich to grupy kapitałowe, od których wymaga się sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie jednego podmiotu gospodarczego nie jest użyteczne dla przeprowadzenia skomplikowanych analiz. Konsolidacja sprawozdań finansowych polega na przedstawieniu wyników działalności podmiotów gospodarczych oraz ich majątków, jakby stanowiły jedno przedsiębiorstwo. Chodzi o ukazanie zachodzących pomiędzy podmiotami zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce w okresie sprawozdawczym.

Zalety tworzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Celem tworzenia takich rozwiązań jest zweryfikowanie, czy grupa podmiotów gospodarczych kontrolowana przez właścicieli nie posiada monopolu na rynku. Sprawozdanie składa się z bilansu, rachunku zysku i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zmian w kapitale własnym i informacji dodatkowych, co pozwala na uporządkowanie wszystkich informacji w jednym miejscu.

Wyżej wymienione dane mogą być gromadzone przez zewnętrzne biuro księgowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Powierzenie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w ręce podmiotu uprawnionego powoduje zwiększenie wiarygodności prezentowanych informacji finansowych.

Od 1 października 2018 roku podmioty gospodarcze mają obowiązek składania i udostępniania rocznych sprawozdań finansowych drogą elektroniczną, a dokładniej w Repozytorium Dokumentów Finansowych. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym oraz usprawnienie pracy sądów rejonowych. Wprowadzone zmiany wynikają z unijnych dyrektyw nakładających na członków Unii Europejskiej obowiązek dostosowania do nich przepisów krajowych. Składany dokument musi być opatrzony podpisem potwierdzonym przez profil ePUAP lub podpisem kwalifikowanym.

Dodatkowe elementy sprawozdania

Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupa kapitałowa może dołączyć dodatkowy dokument podsumowujący z działalności. Uwzględnia się tu informacje o sytuacji finansowej wraz ze stanem majątkowym w celu oceny uzyskanych efektów i opisu ewentualnych zagrożeń. Ujmuje się w nim liczne wskaźniki finansowe, ale i niefinansowe, łącznie z uwzględnieniem czynników środowiska naturalnego. A ponieważ wszystkie jednostki wchodzące w skład spółki rozliczają się wspólnie, dla każdej z nich ważna jest kondycja finansowa wspólnika.

Samo sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga poświęcenia, pracy i cierpliwości. Jeśli zaś chodzi o konsolidację, wyliczenie wszystkich danych jest tym bardziej skomplikowane. Warto, aby tak trudne zadanie wykonało zewnętrzne biuro świadczące usługi księgowe, dzięki czemu będziemy mieć większą pewność co do prawidłowości danych.