Blog

Śląsk – region szybkiego rozwoju ekonomicznego

28.08.2018
katowice-biura-rachunkowe-outsourcing-ksiegowosci

Obszar południowo-zachodniej Polski – którego większą część zajmuje region śląskiej aglomeracji przemysłowej i miasta towarzyszące m.in. Katowice, to obszar o bardzo dużym potencjale dla polskiej gospodarki.

Region śląski z racji swojej historii, uwarunkowań lokalizacyjnych oraz długiej tradycji przemysłowej bardzo wolno poddaje się zmianom, ale i wolniej reaguje na ekonomiczne tąpnięcia. Jest regionem względnie stabilnym gospodarczo, bazując na sprawdzonych dziedzinach przemysłu, które opierają się wahaniom koniunktury rynkowej, widocznej tak bardzo w innych sektorach gospodarki – handlu i usługach, czy turystyce.

Wraz z rozwojem przemysłowym kraju, Śląsk również rośnie w siłę, powoli dostosowując swoje oblicze do nowoczesnego wizerunku XXI wieku. Wiodące miasta regionu, takie jak Katowice czy pobliski Wrocław otwierają się na międzynarodową kooperację, otwierając kolejne centra outsourcingowe. Już w 2. dziesięcioleciu XXI wieku we Wrocławiu pojawiło się kilkanaście przedstawicielstw międzynarodowych gigantów – Nokia i Siemens, Hewlett Packard czy IBM, a w roku 2016 ponad 15% zatrudnionych osób pracowało w sektorze usług wspólnych.

Trochę statystyki

Z danych dostarczanych corocznie wynika, że na obszarze ponad 12 tys. km2, zajmowanych przez samo województwo śląskie mieszka obecnie ponad 4,5 mln mieszkańców, przy czym ponad 3/4 z nich jest mieszkańcami miast tego regionu. Jest to jeden z najbardziej uprzemysłowionych regionów w kraju, a do niedawna także i w Europie. W parze z tym idzie również wysoki poziom urbanizacji tego regionu, oraz dobrze rozwinięta infrastruktura drogowo-kolejowa i łącznościowa.

Struktura zatrudnienia wypada tu nieco lepiej niż średnia krajowa niemal w każdym badanym aspekcie. Przykładowo, wg danych GUS na rok 2017 przy stopie bezrobocia utrzymującej się w Polsce na poziomie 6,2% region śląski mógł pochwalić się współczynnikiem 5,4%, zaś PKB na jednego mieszkańca wynosiło aż 104,1 mln przy równych 100 mln per capita dla całej Polski.

Śląsk wczoraj i dziś

Przez wieki Śląsk kojarzono z przemysłem ciężkim, głównie wydobywczym. Obecnie tendencja ta ulega zmianom, zwiększając udział innych sektorów przemysłowych – na przykład motoryzacyjnego. Istniejące od lat specjalne strefy w postaci Parków Przemysłowych i Technologicznych oraz rosnące w siłę Specjalne Strefy Ekonomiczne przyciągają zachodni kapitał, wpływając na jeszcze większe różnicowanie branżowe tego regionu.

To bardzo pozytywna tendencja, wspomagająca równoległy rozwój równiej innych sektorów gospodarki, w tym usług skojarzonych. Obecnie Śląsk jest w czołówce kraju pod względem liczby dużych inwestycji – zarówno kapitału zagranicznego, jak i wielkich polskich przedsiębiorców, na przykład Impel Business Solutions, Casus Finanse, REC Global czy SMT Software.

Jednocześnie obszar ten może pochwalić się ogromną liczbą małych podmiotów gospodarczych, w tym głównie mikroprzedsiębiorstw – według GUS w roku 2017 stanowiły one aż 99,3 % pośród zarejestrowanych przeszło 350 tysięcy podmiotów. Jeśli dodać do tego silne, zróżnicowane zaplecze naukowo-badawcze, widać wyraźnie, że Śląsk, a w szczególności Katowice to obszar o niezwykłym potencjale i chłonności rynku. Stąd mocno optymistyczne rokowania rozwojowe dla firm planujących lub już prowadzących działalność na tym obszarze.

Wspomaganie biznesu – usługi outsourcingowe dla małych i większych przedsiębiorstw

Stosunkowo dobra koniunktura i stały rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim sprzyja powstawaniu oferty skojarzonej, opartej o usługi outsourcingowe. Na szczególną uwagę zasługuje branża usług związanych z obszarem finansów – w tym biura rachunkowe w Katowicach.

Rosnąca liczba inwestycji i związane z tym olbrzymie ilości danych księgowych wymagają dużych nakładów ludzkich i finansowych. Wg. statystyk z 2016r. biura rachunkowe w Katowicach stanowiły nieco ponad 3% wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie miasta. Oznacza to, że na jedno biuro rachunkowe przypadało 31 firm. Coraz częściej firmy sięgają po nowoczesne rozwiązania w tym zakresie, poszukując profesjonalnej pomocy.

Outsourcing usług księgowych jest znacznie korzystniejszy niż zatrudnianie pracowników do działu księgowego, ze względu na liczne zalety jest wybierany zarówno przez małe jak i duże podmioty.