Blog

Spółka cicha i podatki

13.06.2022
Spółka cicha: czym jest?

Spółka cicha jest to umowa nienazwana pomiędzy podmiotami (mogą być to osoby fizyczne, prawne oraz spółka osobowa), w których jedna strona jest przedsiębiorcą tzw. wspólnikiem jawnym oraz występuje także wspólnik cichy, który jest swego rodzaju inwestorem, może to być również drugi przedsiębiorca.

Czym jest spółka cicha i jak jest regulowana prawnie?

Spółka cicha nie jest formą uregulowaną prawnie. Została opisana na podstawie art. 353 1 Kodeksu Cywilnego:

,,Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego.”

Jest to ogólna zasada swobody umów. Wspólnik cichy wnosi wkład majątkowy do przedsiębiorcy, dzięki czemu jest uczestnikiem w zyskach wspólnika jawnego (dotyczy to również działalności konkurencyjnej w stosunku do wspólnika jawnego). W tej sytuacji majątek należy już do przedsiębiorcy. Uczestnictwo inwestora w przedsiębiorstwie nie jest ujawniane, stad nazwa rodzaju spółki. Ten rodzaj spółki nie wymaga wpisu do KRS czy CEIDG. Podmiot nie jest także zobowiązany do opłacania ubezpieczeń społecznych czy składek zdrowotnych. Przedsiębiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prowadzenie działalności włącznie z odpowiedzialnością finansowa. Inwestor ryzykuje utrata zainwestowanego majątku.

Obowiązki podatkowe ciążące na cichej spółce

Spółka cicha ma zdefiniowane obowiązki podatkowe. Obejmują one:

  • Strony zawierające tego rodzaju umowę nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) zgodnie ze słowami Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z dnia 1 czerwca 2018 roku, 0111-KDIB4.4014.147.2018.2.ASZ,

„zawarcie umowy spółki cichej, uznanej w świetle przepisów Kodeksu cywilnego za umowę nienazwaną, nie należy do katalogu czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można, jak słusznie stwierdził Wnioskodawca, również zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki w rozumieniu Kodeksu cywilnego czy też umowy spółki (np. cywilnej), wymienionych w tym katalogu. A zatem zawarcie opisanej we wniosku umowy spółki cichej oraz wniesienie wkładu w wykonaniu tej umowy nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych”.

  • Wkład wspólnika cichego nie podlega opodatkowaniu i podlega zwrotowi, chyba że w umowie jest zastrzeżenie co do zwrotu, w tej sytuacji powstaje obowiązek podatkowy, który jest po stronie wspólnika jawnego. Przychód jest w sytuacji gdy jest przysporzony majątek, wniesienie go do spółki nie jest przychodem.
  • Przychód osoby fizycznej będącej wspólnikiem cichym nie zostanie opodatkowany. Przychód z udziału jest kwalifikowany jako przychód kapitałów pieniężnych, a nie jako przychód z działalności gospodarczej. Natomiast wspólnik jawny jest zobowiązany do opodatkowania przychodu inwestora od kwoty zysku na 19% zryczałtowanego podatku dochodowego i odprowadzenia go do Urzędu Skarbowego. Wspólnik cichy nie jest zobligowany do prowadzenia ksiąg ani do naliczania i odprowadzania PIT-u.
  • Dochód przedsiębiorcy będącego wspólnikiem cichym jest opodatkowany razem z innymi dochodami działalności. Inwestor otrzymuje czysty zysk, co powoduje ze nie musi się martwic kwestia kosztów uzyskania przychodu.

Autor: Weronika Lewandowska, Młodsza Księgowa w warszawskim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing.

Źródła:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Pismo z dnia 1 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB4.4014.147.2018.2.ASZ Podatek od czynności cywilnoprawnych – zawarcie umowy spółki cichej.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.