Blog

Sprawozdania finansowe dla Grupy Media Saturn Holding Polska

27.10.2020
Pomoc dla Ukrainy

W 2019 roku MDDP Outsourcing miało przyjemność nawiązać współpracę z Grupą Media Saturn Holding Polska Sp z o.o. Zakres zleconych nam usług wynikał z potrzeby klienta odnośnie efektywnego sporządzenia kilkudziesięciu jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy w jednolitej ustrukturyzowanej formie w powiązaniu z danymi finansowymi z systemu księgowego.

Naszym zadaniem było przede wszystkim wdrożenie narzędzia, które usprawni, ujednolici i przyspieszy statutowe procesy sprawozdawcze. Zaoferowaliśmy autorskie rozwiązanie firmy FlexiSolutions, oparte na programie Microsoft Excel – wykorzystywany przez nas w trakcie innych projektów system FlexiReporting. Narzędzie umożliwia sporządzenie kompletnego sprawozdania finansowego od zmapowania obrotówki do wygenerowania gotowego dokumentu w formacie XML.

Jak rzetelnie przygotować tak wiele sprawozdań finansowych?

Zakres prac naszego zespołu w pierwszej kolejności obejmował opracowanie grupowego planu kont, z którym powiązane zostały konta księgowe dla każdej spółki. Następnie pozycje grupowego planu kont zostały zmapowane do odpowiednich pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat. Stworzony został mechanizm uzgadniający i automatycznie eliminujący salda rozrachunków i obrotów między spółkami w grupie kapitałowej.

W systemie ustawione zostały przez nas także reguły, np. netujące salda, które zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości powinny być prezentowane w sprawozdaniu finansowym w szyku zwartym (jako wartość per saldo). Zaprojektowaliśmy również wszystkie konieczne ujawnienia do sprawozdania finansowego. Do większości z nich mógł zostać skonstruowany mechanizm mapujący dane finansowe do szczegółowych pozycji ujętych w notach, dzięki czemu gros danych w notach uzupełniało się automatycznie.

Oprócz not objaśniających, w narzędziu pojawiły się pozostałe elementy sprawozdania wymagane przepisami ustawy o rachunkowości:

  • rachunek przepływów pieniężnych,
  • zestawienie zmian w kapitale
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego w układzie zgodnym z udostępnioną przez Ministerstwo Finansów strukturą logiczną e-sprawozdań.

Wartym podkreślenia jest stworzenie automatycznych reguł kalkulujących rachunek przepływów pieniężnych na poziomie spółek jak i grupy kapitałowej. Dzięki temu spółka uniknęła wielu godzin mozolnej kalkulacji rachunku dla kilkudziesięciu podmiotów.

Program do przygotowania sprawozdań finansowych

Narzędzie FlexiReporting daje wiele możliwości dotyczących pracy na liczbach. Przekazywanie informacji dla audytora jest proste – stworzono dodatkowe raporty przedstawiające szczegóły z mapowania kont i wprowadzonych korekt, które składają się na każdą z pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat. Oprogramowanie świetnie sprawdza się również w sytuacji, gdy konieczne jest uwzględnienie dodatkowych księgowań, np. jeśli konieczne jest szybkie wprowadzenie korekt po zbadaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Partnerska współpraca kluczem do sukcesu

Nad każdym etapem prac czuwali eksperci z działu sprawozdawczości MDDP Outsourcing, a efektem końcowym korzystania z narzędzia było wygenerowanie kilkudziesięciu finalnych plików sprawozdań w formie elektronicznej XML, gotowych do podpisu przez klienta.

Dziękujemy Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. za owocną współpracę!