Blog

Sprawozdania finansowe podatników CIT niewpisanych do KRS – zmiany od 2020 roku

17.12.2019
Jak prawidłowo ująć import usług w księgach rachunkowych (Gazeta Prawna 17 września 2012)

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, od 1 stycznia 2020 roku sporządzanie i składanie sprawozdań finansowych w ustrukturyzowanej formie (plik e-sprawozdania jpk) zacznie obowiązywać również podmioty, które są podatnikami CIT, ale nie są wpisane do rejestru przedsiębiorców.

Głównym celem wprowadzania zmian w zakresie składania sprawozdań finansowych przez jednostki gospodarcze jest ujednolicenie systemu raportowania przez podatników PIT i CIT. Osoby fizyczne od początku wejścia w życie e-sprawozdań finansowych są zobligowane do sporządzania ich w postaci ustandaryzowanej według struktur logicznych i składania elektronicznie do Szefa KAS (Krajowej Administracji Skarbowej).

Od 2020 roku sprawozdania finansowe w zmienionej formie będą przesyłać zatem także:

  • Podmioty wpisane w KRS do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – do Szefa KAS w postaci elektronicznej i w formacie zgodnym ze strukturami logicznymi;
  • Jednostki SP ZOZ – do KRS w postaci elektronicznej i w formacie zgodnym ze strukturami logicznymi.

E-sprawozdania dla podatników niewpisanych do KRS

Dotychczas przepisy nie narzucały na jednostki niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS wymogu w jaki sposób mają one składać swoje sprawozdania finansowe. Jedynym obostrzeniem jakie musi spełniać sprawozdanie tych podmiotów to jego forma elektroniczna, ale bez wskazania na rodzaj pliku (plik tekstowy / graficzny / mieszany). Sprawozdania składane są do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zmiany przepisów jakie mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku wymuszają ustandaryzowanie sposobu raportowania do struktur logicznych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów.

Od początku roku 2020 format sprawozdania finansowego powinien mieć postać elektroniczną, ustrukturyzowaną, zgodną ze strukturą logiczną udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 45 ust. 1g lub 1h ustawy o rachunkowości). W odniesieniu do sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR, będą musiały mieć one postać ustrukturyzowaną od momentu kiedy struktura logiczna oraz format zostaną udostępnione w Biuletynie. Na chwilę obecną nie ma jeszcze struktur określonych w tym zakresie.

Sprawozdania finansowe do KAS

Wraz z początkiem nowego roku przepisy (wynikające z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) narzucają, by ci podatnicy, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców ale mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazali je do Szefa KAS. Według nowych zasad Szef KAS po otrzymaniu sprawozdania finansowego będzie dalej udostępniał je naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Składanie dokumentów ma następować za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co dotyczy zarówno sprawozdania jak również sprawozdania z badania (jeśli na podstawie odrębnych przepisów sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania).

Termin na przesłanie dokumentów będzie wynosić 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. W przypadku spółek, które zobowiązane są do zatwierdzania sprawozdania finansowego, przesłany musi być również odpis uchwały organu zatwierdzającego.

Agnieszka Smolińska - zespół e-sprawozdań xml MDDP Outsourcing

Agnieszka Smolińska
Ekspert ds. sprawozdawczości w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing w Warszawie