Blog

Tagowanie iXBRL / XBRL: Zakup narzędzia czy outsourcing?

15.10.2020
ksef Krajowy System e-faktur

Czy znasz XBRL/ iXBRL? Jeśli pracujesz w spółce notowanej na rynku regulowanym UE, pewnie słyszałeś o jednolitym formacie raportowania, czyli ESEF.

Raportowanie według tego standardu ma zapewnić lepszą porównywalność sprawozdań finansowych oraz większą przejrzystość na rynkach finansowych Unii Europejskiej. O genezie przepisów, możesz dowiedzieć się więcej tutaj.

iXBRL: Nowy język znaczników staje się obowiązkowy

ESEF obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Emitenci w Unii Europejskiej są zobowiązani do przekształcenia swoich skonsolidowanych sprawozdań finansowych na język iXBRL, (ang. „inline eXtensible Business Reporting Language”), który jest udoskonaleniem języka znaczników XBRL. Wszystkie dane finansowe i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym są opatrzone standardową etykietą (tagiem). Znaczniki te są zgodne z jasno określoną taksonomią MSSF, przedstawioną w języku iXBRL. Pozwala to systemom informatycznym na automatyczny odczyt rocznych sprawozdań finansowych oraz umożliwia ich porównywalność jaki i dalsze przetwarzanie.

Sprawozdania można, jak dotąd, otworzyć w dowolnej standardowej przeglądarce internetowej, ale dzięki tagowaniu można uzyskać dodatkowe informacje.

Tagowanie XBRL/iXBRL: Zakup narzędzia vs. outsourcing

Zastosowanie wymogów ESEF jest pracochłonne, wymaga znajomości taksonomii, wdrożenia i utrzymania narzędzia. Można rozwijać nowe kompetencje wewnątrz organizacji, albo też zlecić wykonanie zadania firmie i ekspertom specjalizującym się w raportowaniu którzy posiadają już dopasowane rozwiązanie.

Zanim firma zdecyduje się na wdrożenie narzędzia do znakowania XBRL i konwersji wewnątrz organizacji trzeba zainwestować w zakup odpowiedniego oprogramowania, a następnie implementację nowego procesu. Zwykle w takiej sytuacji trzeba zbudować nowe kompetencje lub zatrudnić pracowników do zespołu księgowości czy relacji inwestorskich. Jak łatwo się domyślić – ze względu na specyfikę ESEF, a zwłaszcza na możliwość tworzenia rozszerzeń – znakowanie poszczególnych pozycji nie może podlegać pełnej automatyzacji i przynajmniej częściowo musi się odbywać ręcznie.

Taksonomia ESEF opiera się na taksonomii MSSF. Doświadczenie z taksonomią MSSF pokazuje, że należy się spodziewać częstych zmian i uzupełnień przez ESMA. Oprócz aktualnego oprogramowania, zapewnienie odpowiedniego zaplecza informatycznego oraz specjalistów zewnętrznych MSSF, jest niezbędne, w celu upewnienia się, że raport został oznakowany i przekonwertowany na format iXBRL poprawnie.

Zlecając wywiązanie się z obowiązków ESEF firmie zewnętrznej, firmy przenoszą obowiązek wywiązania się z wymogów ESEF na wybranego partnera. Koszt współpracy jest porównywalny lub niższy w porównaniu z inwestycja w oprogramowanie, dodatkowe koszty związane z księgowością, obsługą IT i relacjami inwestorskimi.

Koszty są obliczane dla przygotowana każdego sprawozdania finansowego iXBRL za dany rok finansowy. Warto podkreślić, iż przypadku outsourcingu usługi, firma zachowuje pełną kontrolę nad konwersją i tagowaniem. Praca nad przygotowaniem rocznego sprawozdania finansowego może zostać zakończona jedynie, gdy firma zaakceptuje raport w formacie iXBRL.

Usługa XBRL/iXBRL Grupy EQS: Pracujemy w formule WIN-WIN

Firmy, które już korzystały od lat z usługi firmy EQS konwersji raportów finansowych na format XML, wiedzą, że niewiele się dla nich zmieni w dotychczasowym procesie przygotowania ich sprawozdań finansowych. Raport jest przesyłany w zwykłym formacie (Word lub PDF) do systemu EQS COCKPIT. Po otrzymaniu raportu, zespół informatyczny we współpracy z zespołem MSSF, zajmuje się konwersją raportu do formatu XHTML wraz z tagowaniem obowiązkowych pozycji, zgodnie z językiem znaczników XBRL/iXBRL.

Po przygotowaniu pliku iXBRL, raport jest udostępniany do pobrania w bezpieczny sposób w systemie EQS COCKPIT. Po zatwierdzeniu raportu przez emitenta, sprawozdanie jest przesyłany w systemie ESPI. Zachęcamy do skorzystania z EQS ESEF.

Dodatkowe informacje: Odsłuchaj nagranie ze szkolenia ESEF

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do kontaktu. Katowicki oraz warszawski zespół biura rachunkowego MDDP Outsourcing czekają na Państwa pytania. Chętnie przedstawimy Państwu pełną ofertę wraz z cennikiem usług sprawozdawczości finansowej i raportowania.

Anna Wojtus z firmy EQS Group

Anna Wojtus
Market Development (PL) at EQS Group AG