Blog

Termin złożenia zawiadomienia o zmianie urzędu skarbowego

11.10.2022
KSeF

Przypominamy, iż dnia 17 października b.r. upływa termin na złożenie zawiadomienia o zmianie urzędu skarbowego

Kogo dotyczy obowiązek złożenia zawiadomienia o zmianie urzędu skarbowego?

Powyższy obowiązek dotyczy podatników, którzy rozliczają się w „zwykłych” urzędach skarbowych. Ponadto w 2021 r. osiągnęli przychód z działalności gospodarczej o równowartości w złotych co najmniej 3.000.000 euro.

Kiedy następuje zmiana urzędu skarbowego?

Przejście następuje z początkiem 2023 r. do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. 

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują m.in. podmioty uzyskujące rocznie wielomilionowe przychody. Przedsiębiorcy zagraniczni, uczelnie oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej osiągają w roku podatkowym przychód/obrót netto o równowartości w walucie polskiej minimum 3.000.000 euro. Także inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z przychodem/obrotem netto co najmniej 3.000.000 euro, ale nieprzekraczającym 50.000.000 euro- podlegają pod jeden z 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych właściwych ze względu na swoją siedzibę.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne mające przychód/obrót netto powyżej 50.000.000 euro rozliczają się w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie.

Jak określić wielkość przychodów obligujących do zmiany urzędu skarbowego?

Wielkość przychodu określa się w oparciu o sprawozdanie finansowe, roczne zeznanie podatkowe CIT, albo rozliczenia VAT. Właściwe wyspecjalizowane urzędy skarbowe przejmą z dniem 1 stycznia 2023 r. obsługę podatników, którzy wymagany przychód uzyskali na podstawie danych za 2021 r. (a gdy rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym, na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2021 r.). O zmianie trzeba poinformować obecnie właściwy urząd skarbowy.

Termin złożenia zawiadomienia upływa 17 października 2022 r. 

Deklaracje, których termin złożenia przypada po 1 stycznia 2023 

Podmioty przechodzące od przyszłego roku do właściwego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego już do tego urzędu skarbowego przekażą deklaracje, zeznania czy informacje za okresy zamknięte do 31 grudnia 2022 r., których termin złożenia przypada od 1 stycznia 2023 r., np. JPK_V7M za grudzień 2022 r.

W wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym trzeba będzie również składać korekty rozliczeń podatkowych za okresy sprzed 1 stycznia 2023 r.

Ważne- Kwotę wyrażoną w euro, o której mowa w ust. 1 pkt 13-16, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roku podatkowego, tj. 4,5994 TAB 254/A/NBP/2021 z dnia 31/12/2021 r. 

Limit 3 000 000 EURO / 13 798 200 PLN 

Wzór zawiadomienia znajdziecie pod linkiem: Wzór Zawiadomienia o zmianie US

Autor: Agnieszka Piętak, Manager obszaru Księgowości w MDDP Outsourcing.