Blog

Terminy zwrotów podatku VAT

29.09.2016

W przypadku gdy w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy podatnik wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, to może on dokonać dwojakiego wyboru:

  • przenieść tę nadwyżkę do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy, albo
  • wskazać ją do zwrotu na rachunek bankowy (ewentualnie przeznaczyć wykazaną kwotę do zwrotu na poczet innych zobowiązań podatkowych).

Termin, w którym podatnik otrzyma wykazaną kwotę do zwrotu zależy od spełnienia warunków w niektórych przypadkach.

1. 60 dni – dla kogo?

Podstawowym terminem zwrotu nadwyżki podatku naliczonego na rachunek bankowy jest 60 dni od dnia złożenia rozliczenia, co wynika z art.87 ust. 2 ustawy o VAT. Termin ten dotyczy podatników:

  • którzy w danym okresie rozliczeniowym dokonali sprzedaży krajowej,
  • którzy dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju a jednocześnie nie dokonywali sprzedaży opodatkowanej na terenie Polski. Jednak istotnym dodatkowym wymogiem formalnym jest dołączenie w tym przypadku do deklaracji odpowiedniego wniosku o zwrot podatku, zgodnie a art. 87 ust. 5 ustawy o VAT.

W przypadku gdy w danym okresie rozliczeniowym podatnik wykazuje wartość sprzedaży ze znakiem ujemnym, może ubiegać się o zwrot podatku VAT pod warunkiem, że rejestr sprzedaży zawiera również faktury sprzedaży ze znakiem dodatnim, a tylko finalna wartość sprzedaży równa jest wartościom ujemnym.

2. 25 dni – jakie należy spełnić warunki?

Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT podatnik może ubiegać się o zwrot podatku VAT w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji, jednak obligatoryjnie muszą być spełnione warunki, które reguluje obowiązująca ustawa o VAT.

Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

  1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z2015r. poz.584, z późn. zm.),
  2. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust.2 i 3 oraz art.34, i zostały przez podatnika zapłacone,
  3. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji

Brak zapłaty za faktury, które zostały wystawione przez zagranicznych kontrahentów na rzecz podatnika ubiegającego się o zwrot i które dotyczą importu usług oraz importu towarów, nie pozbawia prawa do ubiegania się o taki zwrot w przyspieszonym terminie, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków.

Podatnik również musi pamiętać o dołączeniu stosownego wniosku o przyśpieszony termin zwrotu.

Faktury wykazane w danej deklaracji oraz faktury zakupu z poprzednich miesięcy, które wpływają na kwotę nadwyżki z poprzedniej deklaracji winny być opłacone przelewem bankowym bądź gotówką.

Należy pamiętać, że zapłata za faktury w formie potrącenia (kompensaty) wyklucza prawo do ubiegania się o szybszy zwrot podatku VAT.

Przepisy ustawy o VAT nie wskazują na termin tych zapłat ani nie zawierają obowiązku zapłaty faktur najpóźniej na koniec okresu rozliczeniowego, za który składana jest deklaracja z wykazaną kwotą do zwrotu. Dlatego przyjmuje się, że warunek dokonania zapłat za faktury zakupu winien być spełniony do dnia złożenia deklaracji wraz z wnioskiem o przyspieszony zwrot podatku.

3. 180 dni – brak czynności opodatkowanych

Termin 180 dni dotyczy podatników, którzy ubiegają się o zwrot podatku VAT, ale w danym okresie rozliczeniowym nie dokonali żadnej sprzedaży. Dlatego zgodnie z art. 87 ust. 5a ustawy o VAT podatnik zobowiązany jest do złożenia umotywowanego wniosku wraz z deklaracją podatkową. Wykazana kwota do zwrotu w terminie 180 dni przysługuje podatnikowi pod warunkiem, że kwota podatku naliczonego ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium.

Istnieje możliwość skrócenia terminu zwrotu ze 180 do 60dni. Wtedy na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy może dokonać szybszego zwrotu podatku, tj. w terminie 60 dni, ale pod warunkiem że podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w wysokości odpowiadającej kwocie wnioskowanegozwrotu podatku. Zabezpieczeniem majątkowym może być w tym przypadku np. gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, poręczenie banku, weksel, czek czy papiery wartościowe na okaziciela.

Justyna Nyc
MDDP Outsourcing w Warszawie