Blog

Tydzień z ryczałtem- seria Q&A

11.02.2022
Ryczałt: odpowiedzi na najważniejsze pytania [Q&A}

W poniższym artykule znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ryczałtem.

Czy zryczałtowana forma opodatkowania umożliwia korzystanie z jakichkolwiek ulg czy odliczeń ?

Tak. Pamiętaj, że przychody można pomniejszyć o:
• kwoty opłaconych składek własnych na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe – nie odliczymy składki na Fundusz Pracy,
• wydatki określone w art. 26 ust. 1 updof (m.in. składki na ubezpieczenia społeczne osób współpracujących, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki na używanie sieci Internet, darowizny na cele szlachetne, kultu religijnego, krwiodawstwa i kształcenia zawodowego), wpłaty na IKZE – 9466,20zł,
• wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne,
• nowe ulgi od 01.01.2022 r. PIT-0 dla dużych rodzin, seniorów, zmieniających rezydencję podatkową.

Jaką stawką jest opodatkowana sprzedaż środka trwałego (np. samochodu) gdy jestem na ryczałcie?

Zastosowanie znajdzie stawka 3%.

Jeśli jesteśmy czynnymi podatnikami VAT, przechodzimy na ryczałt, czy wówczas możemy odliczać VAT od faktur ?

Zmiana formy opodatkowania dla celów podatku dochodowego nie ma wpływu na rozliczanie podatku. Korzystając ze zryczałtowanej formy opodatkowania nadal można korzystać z odliczenia podatku VAT.

Czy mogę rozliczyć się wspólnie z małżonkiem z dochodów z UoP będąc na ryczałcie w JDG od pół roku? Jeden PIT wspólny z UOP i drugi z JDG?

Niestety nie. Korzystanie z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyłącza możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Podstawa prawna art. 6 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się do ryczałtu i wpłat na IKZE – czy jeśli widzimy, że możemy przekroczyć kwotę 301 tyś PLN, możemy wpłacić odpowiednią kwotę na IKZE, aby uniknąć wyższej stawki zdrowotnej?

Obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. przepisy u.ś.o.z. regulujące opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność, opłacających podatek dochodowy od osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie dają podstaw do przyjęcia, że przychód, którego wysokość będzie decydowała o wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, może być pomniejszony o kwotę wpłaty na IKZE. Dokonana przez taką osobę wpłata na IKZE pozostanie zatem bez wpływu na wysokość jej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jaką stawkę ryczałtu zastosuje branża IT?

Stawka 8,5% ma zastosowanie do wszystkich przychodów do których nie ma zastosowania stawka 15% lub 12% ryczałtu.
Dla przypomnienia w ramach 15% opodatkowane są przychody w zakresie:
• przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1),
• przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0),
• przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0),
• agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99).

Z kolei stawka 12 % ma zastosowanie do przychodów ze świadczenia usług: związanych z wydawaniem:
• pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem • publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
• pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
• pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

Czy przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych może skorzystać ze słynnej ulgi „pałacyk plus”?

Tak. W myśl art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnik korzystający z ryczałtu może skorzystać z ulgi pozwalającej na odliczenie wydatków na nabycie i konserwację zabytków.

Jak ustalić stawkę ryczałtu dla świadczonych usług?

Stawka ryczałtu zależy od symbolu PKWIU wykonywanych usług.

Aby przyporządkować prawidłowo stawę ryczałtu warto zwrócić się do Urzędu Statystycznego z wnioskiem o nadanie symbolu według klasyfikacji PKWIU poprzez stronę internetową; https://lodz.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-klasyfikacji-i-nomenklatur-urzedu-statystycznego-w-lodzi/formularz/?fbclid=IwAR25PRrpzFy7x1MXmYBDXfoWyqC1I0OODLeytpT-dRgtdVyZlHDaVDB_2mM

Koszt przygotowania informacji to 61,50 zł brutto.

Po przygotowaniu informacji Urząd Statystyczny przekazuje informacje o kwocie do zapłaty wraz z numerem konta na numer faxu, adres mailowy, adres mailowy. Po dokonaniu opłaty opinia wraz z oryginałem faktury jest wysyłana pocztą. Urząd statystyczny ma 30 dni na wydanie opinii.

Z dniem 31/12/2021 r. zakończyłem stosunek pracy ze swoim dotychczasowym pracodawcą – od 01/01/2022 r. będę świadczył dla niego usługi te same, które wykonywałem w ramach stosunku pracy ale na podstawie kontraktu B2B tj, samozatrudnienia. Czy jako formę opodatkowania mogę w roku 2022 wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ?


Jeżeli z byłym pracownikiem zostanie zawarty kontrakt B2B na te same czynności, które były przedmiotem umowy o pracę należy mieć świadomość, iż taki pracownik nie ma możliwości wybrania zryczałtowanej formy opodatkowania, jak również nie jest możliwe wybranie opcji opodatkowania w formie podatku liniowego tj. 19%. Skorzystanie z możliwości opodatkowania podatkiem liniowym będzie możliwe dopiero w kolejnym roku, a ryczałtem dopiero po dwóch latach. Podstawa prawna: art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Czy zawieszenie (nie likwidacja) działalności w trakcie roku na kilka miesięcy zwalnia z płacenia składek zdrowotnych za te miesiące (ryczałt)?

Ponoszone koszty, jak i uzyskane przychody, podczas zawieszenia działalności gospodarczej są wyłączane z podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo przedsiębiorców można zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej na czas określony albo nieokreślony (przedsiębiorcy wpisani do rejestru CEIDG) nie krótszy niż 30 dni albo od 30 dni do 24 miesięcy (podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS). W czasie tego okresu można sprzedawać środki trwałe lub wyposażenie, wystawiać faktury dokumentujące zrealizowane zamówienia przed okresem zawieszenia.

Ponoszone są też koszty stałe prowadzenia działalności, takie jak koszty najmu, utrzymania strony internetowej, wydatki na abonament telefoniczny, itd.

Przykład:
Dane za miesiąc kalendarzowy – styczeń
Przychód ogółem 0,00 KUP 0,00
Przychód podczas zawieszenia 20 000,00 KUP 0,00
Opłacone składki ZUS, jeśli nie w KUP 0,00
Przychód minus składki ZUS minus (przychód minus koszty podczas zawieszenia) -20 000,00

Do czego to prowadzi ? Powstaje konieczność prowadzenia podwójnej ewidencji, tj. jednej dla celów podatku dochodowego, a drugiej dla celów składki zdrowotnej.

Co dzieje się z kosztami generowanymi przez amortyzowany środek trwały w momencie przejścia z podatku liniowego na ryczałt? Czy należy wycofać te środki z ewidencji przed końcem 2021, czy nie ma to znaczenia, koszty po prostu przestają być uwzględniane i nie pomniejszają przychodu?

Podsumowując- nie ma obowiązku wycofywania środków trwałych, będą one podlegać ujawnieniu w wykazie środków trwałych. W czasie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym odpisy amortyzacyjne nie będą stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Jaką stawkę ryczałtu zastosuje muzyk?

Od przychodu ze świadczenia usług kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90), należy naliczyć i odprowadzić do urzędu skarbowego ryczałt w wysokości 15%.

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie doradztwa HR firmom. Mój kod PKD to 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Jaką stawkę ryczałtu będę mógł zastosować od roku 2022?

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług doradztwa HR wynosi w 2022 r. 15%

Podatnik dokonał wpłaty na IKZE w dwóch ratach, czy może skorzystać z odliczenia w PIT-28 tej wpłaty, mimo że została rozdzielona na dwie transze? Wpłaty dokonane w tym samym roku podatkowym i mieszczą się w limicie.

W takim przypadku podatnik ma prawo do uwzględnienia wpłat na IKZE przy wyliczaniu podstawy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Niezależnie od liczby wpłaconych transz.

Wystawiam fakturę na usługi programowania opodatkowane stawką 12% ryczałtu, dodatkowo otrzymuję od zleceniodawcy pokrycie kosztów benefitów Multisport oraz Luxmed, jaką stawkę zastosuje do takich przychodów – 12 %

Zastosowanie znajdzie stawka 3,0% przychodów.

Podstawa prawna: Art. 12 ust. 1 pkt 7e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 14 ust 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 14 ust 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 2) dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.