Blog

Tylko jedna metoda

31.10.2013
Blog - Aktualności MDDP Outsourcing

Punktem wyjścia do obliczenia podatku odroczonego jest określenie różnic przejściowych pomiędzy bilansową a podatkową wartością aktywów i pasywów.

Ustawa o rachunkowości traktuje to zagadnienie dość ogólnie. Warto sięgnąć do KSR

http://grafik.rp.pl/g4a/1187957,635228,9.jpg

Akty prawne regulujące odroczony podatek dochodowy to: ustawa o rachunkowości (dalej: uor), Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 i Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 12.

Ustawa reguluje kwestie podatku odroczonego w sposób ogólny, nie definiując samego pojęcia. Nakłada obowiązek tworzenia rezerwy z tytułu podatku odroczonego w związku z wystąpieniem różnic przejściowych dodatnich i aktywów, w związku z różnicami ujemnymi, z uwzględnieniem zasady ostrożności. Definiuje – w art. 37 – pojęcia wartości podatkowej aktywów i pasywów oraz określa:

  • wysokość, w której powinny być tworzone rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego,
  • alokację rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego.

Dodatkowo, jeżeli jednostka nie ma obowiązku poddania badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 64 ust.1 uor, to może zaniechać ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Zadaniem KSR 2 jest uszczegółowienie zagadnienia odroczonego podatku dochodowego. KSR nr 2 zawiera również pojęcia definicyjne, które są istotne przy procedurze jego ustalania.

Metoda zobowiązań bilansowych jest jedyną dopuszczoną w Polsce metodą ustalania odroczonego podatku dochodowego. W przeciwieństwie do metody zobowiązań wynikowych punktem wyjścia do ustalenia podatku odroczonego jest ustalenie różnic przejściowych, a więc różnic pomiędzy wartością bilansową a wartością podatkową aktywów i pasywów. W celu określenia charakteru różnicy przejściowej należy porównać ze sobą wartość bilansową i podatkową danego składnika >patrz tabela 1.

http://grafik.rp.pl/g4a/1187957,635229,9.jpg

Metoda zobowiązań bilansowych bierze pod uwagę różnice, które wpływają na wynik finansowy bieżącego okresu (różnice okresowe), jak i te, które odnoszone są na kapitały własne bądź rozliczane z wartością firmy (różnice niebędące czasowymi).

Ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek tworzenia:

  • rezerwy na odroczony podatek dochodowy, w związku z wystąpieniem różnic przejściowych dodatnich, jak i
  • aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,w związku z wystąpieniem różnic przejściowych ujemnych, z zachowaniem zasady ostrożności.
http://grafik.rp.pl/g4a/1187957,635230,9.jpg

Uwaga! 

Co do zasady, zarówno rezerwy, jak i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego muszą być wykazywane w bilansie oddzielnie, a zatem (co do zasady) przy ich ustalaniu zakazuje się kompensat ujemnych i dodatnich różnic przejściowych.

Wysokość podatku odroczonego, ujmowanego w rachunku zysków i strat, będzie różnicą między zmianą stanu rezerw i aktywów odniesionych na wynik finansowy w danym okresie sprawozdawczym.

W jaki sposób ustalać

podatek odroczony = różnica między stanem rezerw i aktywów wynikowych z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec i początek okresu sprawozdawczego ∑

http://grafik.rp.pl/g4a/1187957,635231,9.jpg

Marcin Jeremicz
Ekspert w MDDP Outsourcing