Blog

Tytuł Biegłego Rewidenta

22.04.2016
Audyt e-sprawozdania finansowego

Tytuł Biegłego Rewidenta z pewnością podnosi wartość CV kandydata, a w wypadku osób z mniejszym doświadczeniem wartość tą zwiększa nawet wpis o tym, że jesteśmy w trakcie zdobywania uprawnień. Nie to jest jednak najważniejsze. W trakcie egzaminów siłą rzeczy musimy nauczyć się wielu zagadnień, które są niezbędne przy wykonywaniu pracy BR, ale przydadzą się także w księgowości.

Osobiście pamiętam jak do egzaminów przygotowywałem się z ustaw, rozporządzeń etc., o których istnieniu nawet nie wiedziałem. Sama wiedza na temat poszczególnych przepisów, zwłaszcza tych 'egzotycznych’, z pewnością po jakimś czasie uleci, lub też przepisy zostaną zmienione. Jednak świadomość, że te przepisy są w konkretnej ustawie pomaga w przyszłości odnaleźć bieżące regulacje dużo szybciej.

Tytuł Biegłego Rewidenta jest nadawany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Reguluje go Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.Często pytacie nas podczas warsztatów i spotkań na uczelniach jakie kwalifikacje warto zdobywać?

Zastanawiacie się, które kursy, szkolenia warte są poświęcenia czasu bo zaowocują rozwojem kariery w branży finansowo-księgowej? Bądź czy warto ubiegać się o konkretne uprawnienia nadawane przez ograny państwowe i ministerialne? Tytuł biegłego rewidenta umocni Waszą pozycję na rynku pracy, a także otworzy nowe furtki do kolejnych awansów i umożliwi pracę na coraz to ciekawszych projektów.

Kto może ubiegać się o nadanie tytułu?

 • osoba, która korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • ma nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • ukończyła studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i piśmie.

Czy kandydat musi odbyć obowiązkową praktykę?

 • Wymagana jest roczna praktyka w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej dwuletnia aplikacja w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej.
 • Ewentualnie możliwa jest również trzyletnia aplikacja w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej.

Jakie jeszcze wymagania musi spełnić kandydat?

 • złożyć przed Komisją z wynikiem pozytywnym egzaminy dla kandydatów na biegłego rewidenta z wiedzy teoretycznej
 • złożyć przed Komisją z wynikiem pozytywnym końcowy egzamin dyplomowy sprawdzający umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej;
 • złożyć ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub innym upoważnionym członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Spełnienie tych warunków musi zostać stwierdzone przez Komisję Egzaminacyjną.

Komisja Egzaminacyjna w wyjątkowych okolicznościach może zwolnić kandydata z praktyki, jeżeli kandydat na biegłego rewidenta był zatrudniony w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych lub pozostawał w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w komórkach finansowo-księgowych co najmniej 3 lata, ewentualnie gdy posiada uprawnienia inspektora kontroli skarbowej, lub posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Na jakich zasadach odbywa się praktyka?

 • Praktyka odbywa się w jednostkach prowadzących księgi rachunkowe lub podmiotach prowadzących usługowo księgi rachunkowe dla jednostek, bądź podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, jeżeli prowadzą usługowo księgi rachunkowe dla jednostek.
 • Praktyka odbywa się na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu:
  • na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z podmiotem lub jednostką, o których mowa powyżej;
  • na podstawie umowy spółki, w której kandydat na biegłego rewidenta jest wspólnikiem, partnerem lub komplementariuszem;
  • w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez kandydata na biegłego rewidenta.

Ciekawi jesteście ile to trwa?

Aplikacja na Biegłego Rewidenta trwa 2 lata. Kandydat może przystąpić do pierwszego roku aplikacji po uprzednim odbyciu praktyki, zaliczeniu egzaminów pisemnych z sesji II i zdaniu co najmniej dwóch egzaminów pisemnych z sesji III. Do drugiego rok aplikacji można przystąpić po zdaniu wszystkich 10 egzaminów.

Jest to oczywiście tylko jeden z wielu tytułów i stopni, które umacniają naszą pozycję i podnoszą kwalifikacje niezbędne do rozwijania swojej kariery w finansach i księgowości. Sprawdź nasze pozostałe artykuły oraz zajrzyj na nasz karierowy profil FB, gdzie również prezentujemy ciekawostki i wskazówki dotyczące pracy w biurze rachunkowym.

Rafał Michniewicz

Rafał Michniewicz
Partner Zarządzający w MDDP Outsourcing w Warszawie