Blog

Ulga na sponsoring (ulga CSR)

12.12.2023
ulga na sponsoring CSR

W dobie rosnącej świadomości społecznej i odpowiedzialności biznesowej, Ulga CSR, znana również jako ulga na sponsoring, stanowi istotne narzędzie dla firm i przedsiębiorców pragnących wspierać sport, kulturę i edukację. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej, dla kogo przeznaczona jest ta ulga, na czym dokładnie polega oraz jakie koszty można dzięki niej odliczyć. W dzisiejszych czasach, gdy działalność społeczna i wsparcie dla sektorów kultury oraz edukacji nabierają coraz większego znaczenia, zrozumienie zasad i korzyści płynących z Ulgi CSR jest niezbędne dla każdego przedsiębiorcy, który chce nie tylko rozwijać swój biznes, ale także przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa.

Co oznacza skrót CSR?

CSR to z ang. Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu. Ulga CSR to ulga podatkowa dla firm ponoszących wydatki na sponsoring w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Ulga ma zachęcić inwestorów do wspierania działalności w sferze kultury, sportu, nauki i szkolnictwa wyższego oraz przynosić im korzyść podatkową polegającą na możliwości dodatkowego odliczenia od postawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Kto może skorzystać z ulgi na sponsoring?

Z ulgi może skorzystać podatnik CIT uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych oraz podatnik PIT prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej) lub podatkiem liniowym. Ustawa nie wprowadza limitów co do wielkości podatnika. Ulga ma przysługiwać wszystkim przedsiębiorstwom, nie ma ograniczeń co do konkretnych branż, jednakże pod warunkiem, że wydatki muszą być poniesione na wspieranie konkretnej, wskazanej poniżej działalności tj.

 1. sportową,
 2. kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 3. wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę,

– przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym:

 • z pozarolniczej działalności gospodarczej – PIT,
 • z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych – CIT.

Jakie koszty można odliczyć w ramach ulgi na CSR?

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje się koszty poniesione na finansowanie:

 1. klubu sportowego, w rozumieniu ustawy o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy, m.in. będzie to: realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 2. stypendium sportowego,
 3. imprezy sportowej, niebędącej masową imprezą sportową

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność kulturalną uznaje się koszty poniesione na finansowanie:

 1. instytucji kultury wpisanych do rejestru,
 2. działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę uznaje się koszty poniesione na:

 1. stypendia, o których mowa w ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce np. stypendium naukowym dla doktorantów lub za wyniki w nauce, lub w sporcie (ustawowy katalog);
 2. finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat tj. kształcenia na studiach podyplomowych, kształcenia specjalistycznego lub kształceni w innych formach określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie;
 3. finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów;
 4. sfinansowanie studiów dualnych na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk;
 5. wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, prowadzonego przez tę uczelnię.

Konstrukcja ulgi na sponsoring

W praktyce ulga na CSR pozwala podatnikowi rozliczyć w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów:

 • 100% jako koszt uzyskania przychodów,
 • 50% jako odliczenie w ramach ulgi.

Korzyści wynikające z zastosowania ulgi CSR

Przedsiębiorcy decydujący się na zastosowanie ulgi CSR mogą odliczyć od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodu poniesionych na kwalifikowane wydatki przez co finalny podatek do zapłaty będzie niższy a jednocześnie będą oni mogli wspierać rozwój sportu i nauki.

W jakim okresie można skorzystać z ulgi?

Ulga została wprowadzona przepisami tzw. Polskiego Ładu od 01.01.2022 r. Ustawodawca nie wprowadził jej jako ulgę czasową (jak np. ulgę na robotyzację), a zatem będzie obowiązywać aż do momentu zmiany lub uchylenia tych przepisów.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszt.

Źródło: Art. 18ee Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.).

Autor: Bożena Wodarska – Manager w katowickim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing