Blog

Ulga na złe długi – obowiązki dłużnika

23.11.2015

Artykuł 89b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nakłada na dłużnika obowiązek skorygowania odliczonej kwoty podatku naliczonego w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Korekty tej dłużnik musi dokonać w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności.

Przykład

Rozliczenie miesięczne VAT-7
22.03.2015 – termin płatności na
19.08.2015 – 150 dzień od dnia upływu terminu płatności
08.2015 – okres, w którym należy dokonać korekty podatku naliczonego

Rozliczenie kwartalne VAT-7D lub VAT-7K
22.03.2015 – termin płatności
19.08.2015 – 150 dzień od dnia upływu terminu płatności
3 kwartał – okres, w którym należy dokonać korekty podatku naliczonego

Jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności, nie dokonuje się korekty podatku.
Jeżeli dłużnik częściowo ureguluje należność w terminie 150 dni od dnia płatności to korekta dotyczyć będzie podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności (art. 89b ust.2).

Przykład

22.03.2015 – termin płatności
19.08.2015 – 150 dzień od dnia upływu terminu płatności
31.08.2015 – uregulowanie należności – brak konieczności korekty podatku naliczonego
01.09.2015 – uregulowanie należności – konieczność skorygowania podatku naliczonego mimo, że zapłata nastąpiła przed złożeniem deklaracji za 08.2015

W przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, o której mowa w art. 89b ust. 1, podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku wcześniej skorygowaną. Jeżeli dłużnik częściowo ureguluje należność to podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części.

Należy pamiętać, że korekta z tytułu tzw. ulgi na złe długi dotyczy wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju.
Począwszy od 01.07.2015 ustawodawca dodał ust. 1b w art. 89b. Jeśli na koniec miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności (określonego w umowie lub na fakturze), dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji – nie ma on obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego. Ustawodawca wprowadził w tej kwestii zmiany, bowiem do tej pory istniała asymetria w traktowaniu dłużnika i wierzyciela. Przepisy nie przewidywały możliwości skorzystania z ulgi na złe długi przez wierzyciela w przypadku gdy dłużnik był w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. Natomiast dłużnika ustawa zobowiązywała do dokonania korekty podatku naliczonego.

Joanna Dubicka
MDDP Outsourcing w Warszawie