Blog

Ulgi w ramach programu Podatnik Bezgotówkowy

16.02.2022
Ulgi w ramach programu Podatnik Bezgotówkowy: kogo dotyczą?

Od roku 2022 w ramach programu „podatnik bezgotówkowy” zarówno podatnicy PIT jak i CIT, ponoszący wydatki związane z nabyciem terminala płatniczego lub obsługą transakcji płatniczych przy jego użyciu, mają możliwość skorzystania z nowego odliczenia od dochodu. Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy uzyskają status „ Klienta Premium” mogą skorzystania z najszybszego w Europie maksymalnie – 15 dniowego – zwrotu VAT.

Komu przysługuje ulga?

W przypadku rozliczenia PIT ulga przysługuje osobom opodatkowanym podatkiem liniowym, według skali podatkowej jak również przedsiębiorcom opodatkowanym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i odliczana jest od dochodów ( przychodów) z pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku CIT ulga odliczana jest od podstawy opodatkowania, o ile dochody uzyskiwane są z innych źródeł niż zyski kapitałowe. Z ulgi skorzystać mogą również podatnicy niebędący podatnikami CIT, uzyskujący przychody z działalności gospodarczej w ramach spółki.

Rodzaje ulg

Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z jednego z dwóch pakietów:

  • Pakiet SILVER – ulga na terminal w podatku dochodowym
  • Pakiet GOLD – podatnik bezgotówkowy

Pakiet SILVER

W ramach ulgi przedsiębiorca ma możliwość zarówno zaliczenia w 100% do kosztów uzyskania przychodu jak również odliczenia ponownie w 100% od dochodu wydatków związanych z nabyciem terminala oraz obsługą transakcji płatniczych. Do wydatków tych zaliczyć można szereg kosztów związanych z obsługą terminali płatniczych, np.: opłaty systemowe, za najem czy opłaty interchange.

Ulga ograniczona jest zarówno czasowo jak i kwotowo.

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione w roku podatkowym, w którym przedsiębiorca rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego i w roku następnym.

Wysokość możliwych do odliczenia wydatków nie może przekroczyć w roku podatkowym:

  • 2 500 zł – w przypadku podatników nie mających obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących,
  • 1 000 zł –  w przypadku podatników, u których wystąpił obowiązek stosowania kas fiskalnych.

Pakiet GOLD

Pakiet  GOLD skierowany jest do przedsiębiorców spełniających przesłanki do bycia podatnikiem bezgotówkowym. Zapewnia on podatnikowi bezgotówkowemu status „Klienta Premium” otrzymującego dwie korzyści:

  • Najszybszy zwrot VAT w całej Europie – do 15 dni, co przyczyniający się do zwiększenia płynności finansowej przedsiębiorcy,
  • Wyższą i bezterminową ulgę na terminal – przysługuje ona w wysokości 200% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 2 000 zł rocznie. Oznacza, to że każda wydana przez podatnika złotówka na obsługę płatności bezgotówkowych obniża jego dochód o 3 zł. Najpierw o złotówkę w ramach kosztu uzyskania przychodu, następnie o 2 zł w ramach ulgi. Warunkiem do skorzystania z preferencyjnej ulgi na terminal jest status podatnika bezgotówkowego przez co najmniej 7 miesięcy lub co najmniej 2 kwartały- w zależności od rodzaju składanej deklaracji. Preferencja ta skierowana jest do małych podatników spełniających niektóre warunki wynikające z przepisów o VAT.

Pozostałe warunki ulgi:

W ramach programu Podatnik Bezgotówkowy, przedsiębiorcy mają także możliwość skorzystania z innych ulg, obejmują one:

  • Prawo do odliczenia wyklucza podatników, przyjmujących płatności przy użyciu terminala płatniczego w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym ponownie rozpoczęli przyjmowanie płatności z użyciem terminala.  Ograniczenie to nie obejmuje jednak małych podatników.
  • Podatnikom przysługuje możliwość odliczenia wydatków w kwocie netto (bez VAT), chyba, że VAT nie został odliczony na podstawie ustawy o VAT.
  • Odliczenie ulgi następuje w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatki te zostały poniesione. W przypadku, gdy kwota odliczenia jest wyższa od rocznego dochodu podatnika, to ma on możliwość wykorzystania jej w zeznaniach podatkowych za kolejne 6 lat następujących bezpośrednio po roku w którym wydatki te zostały poniesione. 

Autor: Karina Nowak, Asystentka Księgowa w katowickim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing.