Blog

Ulgi w spłacie zobowiązań ZUS - nowe propozycje rządu 17.04.2020

17.04.2020
Zmiany w tarczy antykryzysowej - zobowiązania ZUS

Rządowy projekt zmian do tzw. tarczy antykryzysowej przewiduje kolejne instrumenty pomocowe dla przedsiębiorców. Dziś w nocy został, po przyjęciu części poprawek Senatu, został przegłosowany przez Sejm.

Jedną z nowości, jest zwolnienie z zapłaty 50% nieopłaconych składek ZUS na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Solidarnościowy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych,

należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Zwolnienie to ma dotyczyć firm, które były zgłoszone jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r., i które na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosiły do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

Kolejną nowością jest możliwość odstąpienia przez ZUS, na wniosek dłużnika, ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19, od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r. Propozycja ta, jakkolwiek w pierwszej chwili może budzić pewien entuzjazm przedsiębiorców, po dokładnym wczytaniu się w treść przepisu rodzi istotne wątpliwości. Nie jest jasne, czym są „względy gospodarcze związane z wystąpieniem COVID-19”.

Pozostają pewne niejasności

Czy ZUS podejmując decyzję o odstąpieniu o pobieraniu odsetek będzie kierować się ogólnymi uwarunkowaniami gospodarczymi związanymi z  epidemią koronawirusa i ich skutkami dla sytuacji wnioskujących o tę ulgę przedsiębiorców, przejawiającymi się na przykład w spadku obrotów, czy utracie płynności finansowej? A może ulga będzie dotyczyć tylko tych firm, których pracownicy np. zachorowali na COVID-19, co mogło spowodować konieczność zawieszenia działalności przedsiębiorstwa?

Dziś nie sposób odpowiedzieć sobie na te i inne pytania dotyczące warunków koniecznych do spełnienia, aby uzyskać zwolnienie z opłacania odsetek od zaległych składek ZUS. Będzie to możliwe nie wcześniej niż po zakończeniu procesu legislacyjnego i podpisaniu nowelizacji tarczy antykryzysowej przez prezydenta. Dodatkowym źródłem informacji w tym zakresie powinien być także ZUS – po uzyskaniu dodatkowych wytycznych od rządu, a na te także przedsiębiorcy muszą jeszcze zaczekać.

Wnioski o zwolnienie ze składek lub ewentualnie z odsetek od zaległości składkowych będzie można składać w ZUS po wejściu nowelizacji przepisów w życie. Nie są one dostępne na dzień dzisiejszy.

Znając powyższe propozycje, zapewne wiele firm rozważało wstrzymanie się z zapłatą połowy należności z tytułu składek ZUS już za marzec 2020. Termin na wpłatę upłynął w dniu 15 kwietnia. Zapewne niektóre przedsiębiorstwa podjęły takie ryzyko, licząc się z koniecznością zapłaty odsetek od zaległości w przypadku, gdyby ww. zmiany nie weszły w życie w proponowanej formie.

Barbara Kochańska-Mierzejewska - Senior Payroll Manager

Barbara Kochańska-Mierzejewska
Senior Manager w MDDP Outsourcing w Warszawie