Blog

VAT 2017 - zmiany w Ustawie

28.12.2016

Z dniem 01.01.2017 roku wchodzą w życie kolejne zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usług. Poniżej znajdziecie Państwo podsumowanie najważniejszych zmian.

Katalog towarów, wobec których zastosowanie będzie miał mechanizm odwrotnego obciążenia, zostanie z pierwszym dniem stycznia rozszerzony o następujące towary:

  • srebro
  • złoto
  • biżuteria
  • wyroby jubilerskie
  • platyna i procesory
  • usługi budowlane

Nowelizacja zakłada, że ze zwolnienia z VAT nie będą korzystać usługi, które stanowią element zwolnionej z podatku usługi finansowej lub ubezpieczeniowej, stanowiące odrębną całość oraz będące właściwymi i niezbędnymi do świadczenia usługi zwolnionej.

Kolejna zmiana przewiduje, że do odliczenia podatku naliczonego niezbędne będzie uwzględnienie w deklaracji również kwoty podatku należnego, jednak musi to nastąpić nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tych transakcji. Jeżeli nastąpi to w terminie późniejszym, to podatek naliczony w związku z tą transakcją będzie rozliczany w deklaracji składanej na bieżąco.

Sprawdzenie zasadności zwrotu podatku VAT będzie obejmowało również weryfikację podmiotów biorących udział w transakcji. Naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł przedłużyć zwrot podatku VAT na okres do 3 miesięcy w uzasadnionych przypadkach. Zwrot w przyspieszonym terminie 25 dni będzie można otrzymać w przypadku gdy:

a/ należności wynikające z faktur zostały opłacone za pośrednictwem rachunku bankowego, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym i podatnik przedstawi dokumenty potwierdzające taką zapłatę,
b/ łączna kwota należności wynikająca z pozostałych faktur (innych niż uregulowane przelewem) nie przekroczy 15.000 zł,
c/ podatnik przez rok poprzedzający okres, za który występuje o przyspieszony zwrot, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składał deklaracje podatkowe.

Podatnik, w celu ułatwienia, będzie musiał przedstawić potwierdzenia zapłaty za faktury wykazane tylko w deklaracji za dany okres, jednak kwota podatku naliczonego z przeniesienia z poprzedniej deklaracji nie będzie mogła przekroczyć 3 000 zł.

Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówi rejestracji podatnika, jeżeli okaże się, że dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są nieprawdziwe, to znaczy podmiot nie istnieje lub mimo podjęcia prób, nie ma możliwości skontaktowania się z nim, ani z jego pełnomocnikiem. Dodatkowo w przypadku rejestracji podmiotu przez pełnomocnika, wprowadzona zostanie solidarna odpowiedzialność pełnomocnika za zaległości podatkowe nowo zarejestrowanego podatnika VAT. Odpowiedzialność pełnomocnika dotyczyłaby zaległości podatkowych powstałych w związku z czynnościami wykonanymi w ciągu pierwszych 6 miesięcy od zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Ponadto z rejestru podatników VAT czynnych będą mogły zostać wykreślone podmioty, które zawiesiły działalność gospodarczą, składały zerowe deklaracje podatkowe, wystawiały „puste faktury” lub wiedziały, że uczestniczą w procederze oszustwa, a także podatnicy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione z podatku VAT.

Zostanie zlikwidowana możliwość kwartalnych rozliczeń VAT. Z rozliczeń kwartalnych nadal będą mogli korzystać mali podatnicy. Podatnik rejestrujący się na VAT obowiązkowo będzie musiał rozliczać się miesięcznie.

Do składania deklaracji drogę elektroniczną zostaną zobowiązani następujący podatnicy:

a/ obowiązani do zarejestrowania jako podatnicy VAT UE,
b/ będący dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca oraz nabywcami tych towarów i usług,
c/ obowiązani zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Również informacje podsumowujące i informacje podsumowujących w obrocie krajowym będą składane drogą elektroniczną za okresy miesięczne.

Nowelizacja przewiduje modyfikację istniejących rozwiązań dotyczących odpowiedzialności solidarnej oraz kaucji gwarancyjnej. Solidarną odpowiedzialnością zostaną objęte transakcje, których przedmiotem będzie folia typu stretch, a także dyski twarde (dyski HDD) oraz dyski SSD.

Zostanie rozszerzony katalog wydatków, przy których konieczne będzie zastosowanie w fakturze oznaczenia „metoda kasowa”, w przypadku gdy do dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług wprowadzony zostanie termin powstania obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.

Kolejna zmiana przewiduje, że w przypadku stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej zaniżył zobowiązanie podatkowe, zawyżył kwotę do zwrotu lub do przeniesienia na następny okres, organ przeprowadzający kontrolę określi wysokość tego zobowiązania w prawidłowej wysokości oraz ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia tego zobowiązania. Sankcja będzie miała również zastosowanie w przypadku, gdy podatnik nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego. Sankcja w wysokości 20% dodatkowego zobowiązania podatkowego będzie miała zastosowanie w przypadku gdy, podatnik po zakończonej kontroli złoży korektę deklaracji i wpłaci kwotę zobowiązania podatkowego.

Projekt przewiduje również przypadki, w których sankcje nie będą stosowane:

  1. gdy podatnik przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej dokonał odpowiedniej korekty deklaracji oraz wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami za zwłokę,
  2. w przypadku gdy w deklaracji zostaną popełnione błędy rachunkowe lub oczywiste pomyłki,
  3. w przypadku gdy nie ujęto podatku należnego lub podatku naliczonego w rozliczeniu za właściwy okres rozliczeniowy, lecz kwoty te zostały ujęte w poprzednich lub następnych okresach rozliczeniowych, jeżeli nastąpiło to przed dniem wszczęcia kontroli,
  4. w zakresie ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

Ponadto w projekcie wprowadzono podwyższoną stawkę sankcji w wysokości 100% dodatkowego zobowiązania podatkowego, w odniesieniu do przypadków świadomego uczestnictwa w oszustwach podatkowych i osiągania korzyści majątkowej.

Sankcja w wysokości 100% będzie dotyczyć sytuacji, w których faktury:

a/ zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
b/ stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
c/ podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
d/ dokumentują czynności pozorne, mające na celu obejście przepisów – w części dotyczącej tych czynności.

Sankcja w wysokości 100% dodatkowego zobowiązania podatkowego będzie miała zastosowanie zarówno w przypadku, gdy podatnik sam skoryguje deklarację czy określenia odpowiednich kwot dokona organ skarbowy. Organ skarbowy może nałożyć tylko jedną sankcję.

Od nowego roku podwyższony zostanie limit sprzedaży do wysokości 200 000 zł, do wysokości którego podatnik będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Natomiast stawki podatkowe w wysokości 5%, 8% i 23% zostaną utrzymane do 31 grudnia 2018 roku.

Katarzyna Zbiegień - Kierownik zespołu VAT MDDP Outsourcing

Katarzyna Zbiegień
Kierownik w MDDP Outsourcing w Warszawie