Blog

VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

08.07.2016

Z reguły podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do towarów i usług nabywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zakłada jednak odrębne regulacje wobec pojazdów samochodowych (tzn. pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony). Wprowadzone 01.04.2014 regulacje uzależniają możliwość odliczenia VAT od sposobu użytkowania samochodu. Ustawodawca przewidział tutaj dwie możliwości:

 1. Samochód wykorzystywany do tzw. działalności mieszanej (jeśli pojazd wykorzystywany jest zarówno do celów firmowych i prywatnych) – podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% VAT związanego z zakupami dotyczącymi pojazdów samochodowych.
 2. Samochód wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej – podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z samochodem.

Aby pojazdy samochodowe były uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu oraz sporządzić regulamin zasad użytkowania pojazdu, z którym powinien się zapoznać każdy pracownik korzystający z samochodu służbowego. Trzeba również złożyć we właściwym urzędzie skarbowym informację VAT-26 w terminie 7 dni od dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi uznawane są wydatki dotyczące:

 1. Nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. Używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową;
 3. Nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Pełne odliczenie VAT, bez konieczności udowadniania, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej przysługuje w odniesieniu do pojazdów:

 1. Konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą; jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 2. O dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,
 3. Innych niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
  – klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  – otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków
 4. Tzw. specjalnych, takich jak: agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy, samochód pogrzebowy, bankowóz – jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Joanna Dubicka
MDDP Outsourcing w Warszawie