Blog

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

23.11.2015

Obecnie w ramach Unii Europejskiej dochodzi do szeregu dostaw pomiędzy podmiotami z krajów Wspólnoty. W przypadku przeprowadzenia transakcji z kontrahentem z zagranicy należy pamiętać, że taka transakcja może skorzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT po spełnieniu pewnych warunków.

Aby w dostawie wewnątrzwspólnotowej (WDT) podatnik mógł zastosować stawkę podatku VAT 0% musi spełnić warunki, które zostały zawarte w art. 42 ust. 3 i 4 ustawy o VAT. Istotnym aspektem do zastosowania stawki 0% jest udowodnienie przez podatnika, iż posiada dowody, które poświadczają wywóz towarów do innego państwa członkowskiego. Należy również zaznaczyć, że ustawa o VAT wskazuje ramy czasowe w jakich podatnik winien uzyskać te dowody, aby dokonana przez niego transakcja WDT została opodatkowana stawką 0%.

W myśl art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT:
„podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.”

W przypadku, gdy nie zostaną w odpowiednim czasie zebrane dokumenty, które pozwolą podatnikowi na zastosowanie stawki 0% należy postąpić zgodnie z art. 42 ust. 12 ustawy o VAT.

Co to za dowody?

Dowodami, o których mowa to:

  • dowody przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi)
  • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunków

Dokument, który najlepiej dowodzi, że warunki do zastosowania stawki 0% zostały spełnione jest dokument CMR z podpisami kierownika magazynu, przewoźnika i odbiorcy – czyli osobami, które uczestniczyły w danej transakcji. Dodatkowo na co należy zwrócić uwagę to fakt, czy dany dokument jakim jest CMR albo list przewozowy jest tożsamy z fakturą dokumentującą dostawę w zakresie ilości sztuk towaru, danych odbiorcy czy numer zamówienia.

W przypadku, gdy podatnik nie posiada w/w dokumentów to nie traci jednak prawa do zastosowania stawki 0%, ale musi uprawdopodobnić wywóz towarów, tzn. zebrać dowody, które całościowo potwierdzą, że faktycznie WDT miała miejsce i została zrealizowana.

Takimi dokumentami pomocniczymi mogą być zgodnie z art. 42 ust. 11 ustawy o VAT:

  • dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu
  • korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie
  • dokument potwierdzający zapłatę za towar dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju

W momencie kiedy WDT realizowana jest samodzielnie przez podatnika bądź nabywcę, przy wykorzystaniu własnych środków transportu, to poza posiadaniem specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku, podatnik winien posiadać dokument, który będzie zawierał następujące dane:

  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów;
  • adres, pod którym są przewożone towary, jeżeli jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy;
  • określenie towarów i ich ilości;
  • potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę w miejscu znajdującym się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
  • rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu – w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego

Podsumowując, aby móc skorzystać ze stawki 0% przy WDT podatnik nie musi posiadać wszystkich podstawowych dokumentów. Może uzupełnić je dokumentami pomocniczymi, tak aby łącznie potwierdzały zrealizowanie dostawy towarów na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Justyna Dąbrowska
MDDP Outsourcing w Warszawie