Wniosek o wspólne rozliczenie z małżonkiem

Wniosek o wspólne rozliczenie z małżonkiem

miejscowość, dnia………………

……………………………………

imię i nazwisko pracownika

……………………………………

adres zamieszkania

Oświadczenie o rozliczeniu łącznym z małżonkiem

Oświadczam, zgodnie z art. 32 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych że w 20… r. zamierzam opodatkować się wspólnie z małżonkiem/małżonką.

Z uwagi na fakt, iż:

  • moje dochody nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, a mój małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów – wnoszę o pobór zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego według stawki 17% oraz o dodatkowe jej pomniejszenie o kwotę 425 zł miesięcznie,
  • moje dochody przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, lecz mój małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów lub jego dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej – wnoszę o pobór zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego według stawki 17%.*

* niepotrzebne skreślić.

W razie faktycznej zmiany stanu upoważniającego do obniżki zaliczek lub utraty możliwości do opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem poinformuję o tym pracodawcę.

___________________________

podpis i data