Blog

Wypłata zaliczki na dywidendę w spółce akcyjnej

25.11.2014

Spółka akcyjna może zdecydować się na wypłatę zaliczki na poczet przyszłej dywidendy podczas trwania roku obrotowego.

Natomiast decyzja o wypłacie właściwej dywidendy podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego, za który sporządzone zostało sprawozdanie finansowe – decyzja o sposobie podziału zysku lub pokrycia straty.

Zasady  wypłaty  zaliczki  na  dywidendę  regulowane  są  w  Kodeksie  spółek  handlowych  w art. 349. Wypłata zaliczki na dywidendę w spółce akcyjnej możliwa jest pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • zapisu w statucie spółki, który upoważnia Zarząd do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy na rzecz akcjonariuszy;
 • posiadania przez spółkę środków wystarczających na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
 • uzyskania zgody Rady Nadzorczej;
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok poprzedni, które wykazuje zysk;
 • ogłoszenia przez Zarząd faktu planowanej wypłaty dywidendy.

Poza powyższymi warunkami należy zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, które muszą być spełnione w przypadku decyzji o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy:

 • zaliczka na poczet dywidendy może stanowić co najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez  biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z  zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz  pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne
 • ogłoszenie przez zarządu faktu planowej wypłaty dywidendy musi:
  • być dokonane co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat,
  • określać dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe,
  • zawierać wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty,
  • określać  dzień,  według którego  ustala się  uprawnionych do  zaliczek, przy założeniu, że  dzień  ten powinien  przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.


W kolejnym artykule będziemy pisać o aspektach rachunkowo-podatkowych wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.

Marcin Jeremicz
MDDP Outsourcing w Warszawie