Blog

Zatrudnianie pracowników młodocianych w okresie wakacji: co należy wiedzieć?

05.07.2022
Zatrudnianie pracowników młodocianych w okresie wakacji: co należy wiedzieć?

Niebawem rozpoczną się wakacje, warto więc przypomnieć sobie i usystematyzować informacje dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników. Młodzież chętnie wykorzystuje czas przerwy w nauce na możliwość zarobienia własnych pieniędzy. Obowiązujące prawo umożliwia przedsiębiorcom zatrudnianie takich pracowników, jednak pracodawca musi koniecznie pamiętać o kilku ważnych kwestiach!


Kim jest pracownik młodociany?

Młodociany pracownik, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, to osoba w wieku od 15 do 18 lat. Oznacza to, że zatrudnienie osoby w wieku poniżej 15. roku życia jest niezgodne z przepisami! Mówi o tym Kodeks Pracy w artykule 190, wskazując jednak (już w artykule następnym) na szereg wyjątków od tej zasady. I tak okazuje się, że możemy zatrudnić osobę, która nie ma jeszcze 15 lat, ale ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową – z uwzględnieniem tego, że zatrudniona może być na zasadach „określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat”.

Podobnie jest z osobami poniżej 15. roku życia, którzy są na etapie przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu, bądź w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Jednak są to przypadki dość szczególne – najczęściej pracodawca w okresie wakacyjnym będzie miał raczej do czynienia z osobami chcącymi „dorobić”, aniżeli przyuczać się do przyszłego zawodu, a zatem zatrudniać będzie jednak osoby powyżej 15. roku życia.


Jak zatrudnić legalnie młodocianego?

Najczęstszą formą zatrudnienia pracowników młodocianych pozostaje umowa o pracę – wynika to także z tego, że większość regulacji dotyczących pracy młodocianego znajdziemy właśnie w Kodeksie Pracy. Również w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy znajdziemy odniesienie do stosunku pracy (na podstawie umów o pracę). Czy to oznacza, że z młodocianym nie podpiszemy umowy zlecenia? Nie do końca.

Nie ma przeszkód, aby zawrzeć z osobą młodocianą umowę zlecenia czy umowę o dzieło. Pamiętajmy jednak, że są to umowy określające zupełnie inny charakter świadczenia usług, a ich szczegóły określa Kodeks Cywilny. Spory wynikłe z tego tytułu umów rozstrzygać zaś będzie sąd cywilny, a nie sąd pracy.


Warunki zatrudnienia młodocianego

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, warunkiem zatrudnienia młodocianego pracownika będzie ukończenie przez niego co najmniej szkoły podstawowej. Młodociany pracownik będzie musiał także okazać świadectwo lekarskie, potwierdzające, że może wykonywać pracę, jaką mu zlecimy i że nie ma w tej materii żadnych zdrowotnych przeszkód.

Kwestia zdrowotna jest tu zresztą kluczowa. Kodeks Pracy określa wprost, że młodociany pracownik może być przez pracodawcę zatrudniony do lekkich prac – nie powodujących zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego. Tu kluczowa okaże się zgoda lekarza medycyny pracy oraz zatwierdzenie zatrudnienia do takich prac inspektora pracy. Musimy jednak pamiętać, że młodociany najczęściej (mimo przerwy wakacyjnej) kontynuuje obowiązek szkolny. Zakres zadań, jaki będzie wykonywać w naszym przedsiębiorstwie nie może wykluczyć jego powrotu we wrześniu do szkoły.


Wymiar czasu pracy dla młodocianego

Na koniec pamiętajmy, że „dniówka” młodocianego różni się od wymiaru czasu pracy „standardowego” pracownika. Kodeks Pracy mówi o wymiarze pracy do 7 godzin na dobę i 35 godzin w skali tygodniowej. Jednak jeśli zatrudniamy młodocianego w wieku do 16. roku życia, wówczas dobowy wymiar pracy nie będzie przekraczał 6 godzin. Przy takim zakresie dobowego wymiaru pracy łatwo o nadużycia, dlatego zatrudniając młodocianego zadbajmy o oświadczenie o zatrudnieniu (u innego pracodawcy – aby wiedzieć, jaki zakres dobowy nam „pozostał”) albo o niezatrudnieniu u nikogo innego (wtedy wiemy, że młodociany może pracować u nas cały zakres dobowego wymiaru pracy).

Zatrudnianie młodocianego pracownika to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność za młodego człowieka, który bardzo często w zatrudniającym go przedsiębiorstwie będzie stawiał pierwsze kroki na rynku pracy. To ważny moment dla młodej osoby, ale także dla pracodawcy, który być może właśnie „wychowuje sobie” przyszłego wzorowego pracownika!

Pod Redakcją: Edyta Stolarek, Senior Manager Obszaru Payroll w MDDP Outsourcing.

Więcej o outsourcingu usług kadrowych.