Blog

Zmiana minimalnego wynagrodzenia a aneksy do umów o pracę

29.01.2021
Rozliczanie korekty sprzedaży in minus u sprzedawcy

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021, od stycznia b.r. roku zmianie uległa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy zmiana płacy minimalnej każdorazowo powoduje konieczność sporządzenia aneksów do umów o pracę, dla pracowników zarabiających minimalne wynagrodzenie?

Wyższe wynagrodzenie minimalne oraz świadczenia w 2021 roku

Najniższa krajowa pensja w roku 2021 wynosi 2.800 zł brutto, co stanowi wzrost o 200 zł w stosunku do wartości obowiązującej w roku poprzednim (2.600 zł brutto) oraz o 550 zł w porównaniu do kwoty z 2019 roku (2.250 zł brutto).

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę pociąga za sobą także zmiany innych wskaźników, takich jak chociażby minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. W 2021 roku wyniesie ona (dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy) 2.416,12 zł.

Zmianie ulegnie również między innymi wysokość dodatków za pracę w porze nocnej

Kiedy i dla kogo obowiązkowe aneksy do umów o pracę?

Za sprawą podniesienia płacy minimalnej, pracownicy otrzymujący najniższe wynagrodzenia zarobią w roku 2021 więcej w porównaniu do roku poprzedniego. W części przypadków wiąże się to z obowiązkiem sporządzenia aneksu do umowy o pracę.

Należy pamiętać jednak, że wymóg aktualizacji umów o pracę dla pracowników zarabiających minimalne wynagrodzenie nie występuje każdorazowo. Obowiązek ten uzależniony jest od sposobu określenia w umowie o pracę kwoty wynagrodzenia pracownika.

Jeżeli w umowie o pracę zapis o wynagrodzeniu za pracę wskazuje na konkretną stawkę, która stanowi równowartość minimalnego wynagrodzenia (2600 zł – minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku), konieczne będzie przygotowanie aneksu wskazującego na aktualną kwotę wynagrodzenia pracownika – 2800 zł (wynagrodzenie minimalne w 2021 roku).

Jeżeli w umowie o pracę nie ma podanej konkretnej stawki, a jedynie informacja, iż wysokość pensji jest równa aktualnej wysokości płacy minimalnej,- wówczas obowiązek aneksowania umowy o pracę nie występuje.

Autor: Barbara Kochańska-Mierzejewska, Senior Manager w dziale Payroll w MDDP Outsourcing w Warszawie