Blog

Zmiany w JPK VAT od 01.07.2021

28.06.2021
Zmiany w JPK VAT

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Poniżej prezentujemy opis najważniejszych zmian w zakresie JPK_VAT. Zmiany mają obowiązywać od 1 lipca 2021 roku.

Ujmowanie faktur uproszczonych

Swego czasu Ustawodawca nosił się z zamiarem wprowadzenia zmiany polegającej na tym, aby w Jednolitym Pliku Kontrolnym wykazywane były odrębnie faktury uproszczone, czyli tzw. paragony z NIP do kwoty 450 złotych. Do tej pory były one wykazywane zbiorczo w raporcie miesięcznym z kasy fiskalnej. Sprzeciwiali się temu natomiast podatnicy, dla których byłoby to pracochłonne, a czasami wręcz niemożliwe. Nowelizacja przepisów uwzględnia na szczęście odejście od tego pomysłu, czyli faktury uproszczone nadal będą wykazywane zbiorczo w JPK.

Zmiany w zakresie GTU

Ustawodawca chcąc usystematyzować kody GTU, przeszedł od oznaczeń typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”. Aktualnie kody GTU będą się bezpośrednio odnosić do kodów CN lub PKWiU 2015.

Po wprowadzeniu zmian doprecyzowano, że kod GTU_01 będzie dotyczył napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, oznaczonych kodami CN 2203-2208.

Do tej pory poniższe oleje opałowe kwalifikowały się na oznaczenie kodem GTU_02 i GTU_03. Po zmianach nie będzie już konieczności oznaczania kodem GTU_03:

  • benzyn lotniczych (CN 2710 12 31)
  • benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 50, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00)
  • gazu płynnego (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00)
  • olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11)
  • olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 66, CN 2710 19 67, CN 2710 20 32, CN 2710 20 38, CN 2710 20 90)
  • paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70)
  • paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21)
  • pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 16, CN 2710 20 19)
  • paliw i biopaliw ciekłych.

W zakresie kodu GTU_06 wskazano szczegółowo, że jeżeli dostawa folii typu stretch stanowi odrębną dostawę, to również podlega oznaczeniu tym kodem, natomiast oznaczeniu kodem GTU_07 podlegają nie tylko pojazdy samochodowe, ale również wszelkie inne pojazdy oraz części do tych pojazdów ujęte pod pozycją CN 8701–8708.

W zakresie kodu GTU_09 wyszczególniono o jakie towary konkretnie chodzi – kod ten będzie dotyczył jedynie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne.

W zakresie kodu GTU_10 natomiast uściślono, że oprócz budynków, budowli i gruntów, dotyczy on również części i udziałów w prawie własności, a także odnoszących się do nich czynności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy, czyli np. ustanowienia spółdzielczego prawa do lokalu, zbycie tego prawa czy oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste.

Rozporządzenie określa również, że w przypadku transakcji oznaczanych kodem WEW i RO, nie stosuje się kodów GTU.

Zmiany zostaną wprowadzone również w oznaczaniu transakcji kodem TP, czyli transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Oznaczenie to będzie miało zastosowanie dopiero, gdy kwota transakcji brutto przekroczy 15 tys. zł.

Mechanizm podzielonej płatności

Duże zmiany dotyczą także Mechanizmu Podzielonej Płatności. Pierwotnie założenie było takie, że kodem MPP trzeba będzie oznaczać zarówno faktury dla których istnieje ustawowy obowiązek jego stosowania, jak i faktury dla których mechanizm ten zastosowano dobrowolnie. Czyli ostateczne działania nabywcy wpływałyby na konieczność oznaczania transakcji przez sprzedawcę w sytuacji, gdy sprzedawca wystawi fakturę bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, ponieważ nie ma takiego obowiązku, a nabywca zdecyduje się na zapłatę z uwzględnieniem MPP. Dodatkowo jeżeli płatność zostanie zrealizowana po upływie terminu do sporządzenia JPK, to powodowałoby to niepotrzebne korekty JPK u sprzedawcy. Ostatecznie Ministerstwo Finansów zastanawia się nad całkowitym zniesieniem obowiązku oznaczeń MPP w JPK.

Od 25.05.2021 projekt jest na etapie opiniowania. Podatnicy zdążyli się już przyzwyczaić do sytuacji, gdzie na wprowadzenie zmian w systemach księgowych nie mają za wiele czasu. Wprawdzie w projekcie jest mowa o okresie przejściowym, ale dotyczy on tylko struktur JPK_V7M i JPK_V7K – dotychczasowe struktury będzie można będzie stosować przez 6 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Autor: Katarzyna Zbiegień, Manager obszaru VAT w MDDP Outsourcing.